Stanovisko k Projektu sdílených činností Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru

Cíl projektu

 • Předkládaný projekt sdílených činností svým zaměřením bezprostředně reaguje na potřebu zajistit expertní zázemí pro zvýšení účasti a úspěšnosti ČR v rámcovém programu Horizont Evropa.
 • Předmětem předkládaného návrhu projektu sdílených činností CZERA je zajištění financování informačně, konzultačně a analyticky profilovaných činnosti CZERA (ČR v ERA), tzn., servisní aktivity poskytované především výzkumné komunitě ČR.
 • V rámci projektu sdílených činností bude systematickou informační, konzultační, poradenskou a analytickou činností zabezpečen efektivní přenos informací o evropských iniciativách, resp. programech VaVaI, a to zejména o 9. rámcovém programu Horizontu Evropa (2021–2027).
 • V rámci plánovaných expertních činností bude proto CZERA zajišťovat aktivity Národního informačního centra pro evropský výzkum při Technologickém centru Akademie věd ČR (dále jen „NICER“), které bude zabezpečovat zejména služby tzv. „Národních kontaktních bodů“ (dále jen „NCP“) pro rámcový program Horizont Evropa.
 • V neposlední řadě budou zajištěny také aktivity centra EURAXESS ČR, které představuje síť konzultačních kanceláří poskytujících kvalifikované informace ohledně vstupních podmínek do ČR a všech praktických aspektů života do ČR pro zahraniční výzkumníky.
 • Veškeré služby a výstupy projektu CZERA budou poskytovány všem skupinám uživatelů bezplatně.
 • Řešitel projektu, tzn., Technologické centrum AV ČR, poskytne expertní podporu související s účastí ČR v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027), jež bude účinně provázána s aktivitami centra EURAXESS ČR při Středisku společných činností AV ČR, v.v.i. a Národního kontaktního centra – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

 • Žádáme o:
  • provedení ex ante hodnocení projektu sdílených činností před jeho předložením vládě ke schválení.
  • doplnění materiálu o uvedení důvodů, proč MŠMT navrhuje přenesení činnosti ve své kompetenci na externí subjekty.
  • uvedení materiálu do souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  • doplnění materiálu o informace o účasti ČR v rámcových programech EU v minulosti a uvedení důvodů, proč předkladatel předpokládá, že se tato účast zvýší, když její podporu mají zajišťovat stejné subjekty jako doposud, jak je v materiálu podrobně popsáno.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět