Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětví

Jaké změny novela zavádí

Předložený návrh vyhlášky transponuje relevantní ustanovení směrnici o energetické účinnosti a směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou v oblasti vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování. Podle názoru Energetického regulačního úřadu by měl doklad o vyúčtování obsahovat především takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci v souvislosti s vlastní spotřebou energie a nákladech na ni vynaložených, aby mohl učinit kvalifikovaná rozhodnutí o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu je přesvědčen, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky.
  • Považujeme za nadbytečné v tuto chvíli předkládat a přijímat zcela novou prováděcí právní úpravu, když je současně zřejmé, že není dostačující pro aktuálně připravované a zcela zásadní změny na trhu s energií. Vyhláška, která v navržené podobě pouze reflektuje stávající stav na trhu, se bude v kontextu přijetí nového energetického zákona opět významně upravovat, což bude, mimo jiné, znamenat opětovnou nutnost zasahovat do nastavení informačních systémů dodavatelů s náklady v řádu desítek milionů korun.
  • Svaz požaduje zachovat stávající rozdělení faktury do částí A, B, C a zachování stávajících pravidel pro zasílání všech částí faktury, pokud zákazník explicitně nežádá jinak.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět