Připomínky ke Strategii podpory malých a středních podniků v Česku pro období 2021 2027

Cíl STRATEGIE

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo komplexní formální rámec pro podporu malých a středních podniků v následujících sedmi letech, a to včetně implementačních plánů pro jednotlivé klíčové oblasti.
  • Mezi ně patří podnikatelské prostředí; přístup k financím; přístup na trhy; pracovní síla, dovednosti a vzdělávání; výzkum, vývoj a inovace; digitalizace; nízkouhlíková ekonomika a účinné nakládání se zdroji.
  • Základní východiska Strategie MSP primárně vychází ze závěrů a doporučení analýzy Světové banky, které se zaměřují zejména na posílení produktivity MSP. Součástí procesu přípravy strategie však bylo rovněž zpracování dílčích situačních analýz v klíčových oblastech, které podchytily aktuální stav a trendy a umožnily tak identifikovat hlavní problémy a slabá místa.
  • Jedná se o komplexní dokument s velkým kompetenčním přesahem, který koncentruje aktivity řady gesčně příslušných resortů a organizací.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme, aby Návrh usnesení vlády byl upraven v souladu s Jednacím řádem vlády.
  • Žádáme o uvedení do souladu Zprávy o vývoji podnikatelského prostředí za jednotlivé roky a předkládaný materiál, jelikož jsou v hodnocení dosavadního trendu a současného stavu vzájemně v rozporu.
  • Navrhujeme uvést opatření také na podporu rostoucích středně velkých firem, které se stávají konkurencí na mezinárodním trhu a soutěží s globálními firmami.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět