Stanovisko ke Strategii EK pro chytrou a udržitelnou mobilitu

 

Strategie Evropské komise navazuje na dohodu zemí EU o snížení produkce oxidu uhličitého do roku 2030 o 55 % vůči úrovni roku 1990. Jde o důležitý programový dokument, na který budou navazovat konkrétní kroky, zejména vydání příslušných směrnic a nařízení. Doprava se jako jiné sektory na plnění cílů bude podílet.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá, že Strategie udržitelné a chytré mobility, kterou představila Evropská komise, pokrývá hlavní témata budoucnosti dopravy a souvisejícího průmyslu jako celku – nízko/bezemisní a udržitelnou mobilitu, bezpečnost, digitalizaci, sdílenou mobilitu, konektivitu a autonomní řízení, využití dat a umělé inteligence, včetně důrazu na potřebu dostupné mobility pro občany EU a důrazu na podporu nízkoemisní mobility a kvalitní dopravní infrastruktury.

Je velmi důležité, aby s dopravou spojený evropský průmysl včetně českého, který má silný exportní charakter, včas a kreativně vstupoval do těchto inovací a nezaostával za rozvojem nových technologií v Asii a Americe.

Zároveň je nutné se zabývat přípravou přechodu na udržitelnou a chytrou mobilitu v dopravě a průmyslu, včetně finančních (např. náklady na mobilitu), socioekonomických (strukturální změny zaměstnanosti, vzdělávání, důvěra v technologie) a technologických limitů a na druhé straně také nutnými předpoklady pro splnění určených cílů (legislativní podmínky, nutná veřejná podpora, změna spotřebitelských preferencí apod.). Klíčová je oblasti vzdělávání. To platí jak pro růst kvalifikace pedagogů, aby byli schopni vzdělávat žáky a studenty základních, středních i vysokých škol k novému pojetí mobility i navazujících odvětví (průmysl, energetika, ochrana životního prostředí, ochrana klimatu), tak i pro firemní školství ve vztahu k růstu kvalifikace svých zaměstnanců.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět