Stanovisko k vyhlášce o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Jaké změny novela zavádí

Návrh vyhlášky se předkládá na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., podle kterého je Energetický regulační úřad povinen stanovit prováděcím právním předpisem požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice, výši náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu, postupy a lhůty pro zveřejňování a vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

Od vydání vyhlášky č. 41/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice uplynulo více než 9 let. Navrhovaná vyhláška reaguje na aktuální problémy a navrhuje následující změny:

 • prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů na 12 měsíců, a to shodně u všech standardů v režimu na žádost,
 • navýšení současných náhrad za nesplnění standardů s ohledem na růst regulovaných cen distribuce elektřiny od doby poslední účinné změny vyhlášky,
 • zpřesnění postupů při uplatňování náhrad v případě více nadřazených distribučních soustav,
 • obecné upřesnění pojmů a definic vztahujících se k vyhlášce v návaznosti na novely energetického zákona,
 • v reakci na praxí objevené nedostatky komplexní zpřesnění standardů,
 • aktualizace struktury zpráv, které dotčení účastníci trhu vykazují ERÚ pro účely statistiky a následného vyhodnocení,
 • aktualizace a zpřesnění postupů vykazování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb,
 • snížení administrativy držitelů licence – zánik povinnosti zasílat výkazy v listinné formě.

Vyhláška nově zavádí standardy:

 • standard zaslání návrhu smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení žadatele o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě,
 • proces změny distribuční sazby,
 • standard lhůty pro vyúčtování dodávky elektřiny,

Oproti stávajícímu znění vyhlášky byl bez náhrady zrušen „Standard dodržení termínu schůzky se zákazníkem“.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

 • Svaz požaduje úpravu ustanovení v § 5, které zcela nepřiměřeně a neopodstatněně přenáší na dodavatele odpovědnost i náklady vzniklé v důsledku pochybení a neplnění stanovených standardů, ke kterému došlo zcela výlučně na straně provozovatelů distribučních soustav.
 • Svaz požaduje rozšířit ustanovení § 3 (o nedodržení standardu) o případy prokazatelného zavinění třetí osobou
 • Lhůta pro podání žádosti o náhradu škody do 12 měsíců je příliš dlouhá. Svaz navrhuje „do 90 kalendářních dnů“.
 • Navrhovaná dvoudenní lhůta pro dodavatele sdružené služby, který má postoupit žádost o náhradu provozovateli distribuční soustavy, považujeme za nepřiměřeně krátkou, když v této lhůtě je potřeba nejen žádost předat příslušnému provozovateli distribuční soustavy, nýbrž také zpracovat a posoudit obsah zaslané žádosti.
 • Svaz požaduje doplnit ustanovení do § 10, které popisuje začátek období, od kdy má být poskytována sleva za nedodržení standardu kvality napětí. Zároveň požaduje Svaz stanovit maximální dobu trvání slevy z ceny zajišťování distribuce elektřiny po dobu trvání snížené kvality napětí na 36 měsíců.
 • Požadujeme prodloužit termín ukončení přerušení distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka ze 2 na 3 pracovní dny. Důvodem je nejen neúměrná procesní a organizační zátěž na straně PDS, ale i administrativní a systémová.
 • Návrh ustanovení § 22 odst. 1 Svaz požaduje uvést do souladu s návrhem vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích a rovněž sjednotit lhůtu pro zaslání mimořádného vyúčtování jako pro řádné vyúčtování.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět