Uplatnili jsme připomínky k nařízení vlády, které upravuje obsahovou náplň živností

CÍL předkladatele

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínky k Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelizací chce Ministerstvo průmyslu a obchodu upřesnit rozsah činností poskytovaných při vedení účetnictví, při účetním poradenství a při vedení daňové evidence tak, aby se odstranily nejasnosti především ve vztahu k poskytování daňového poradenství a k činnostem, které lze vykonávat též v režimu živnosti volné. Nutnost této úpravy je též vyvolána požadavkem na úpravu terminologie používané v zákoně o účetnictví a v zákoně o daních z příjmů. Doplňují se klíčové prvky související s vedením účetnictví a daňové evidence a s účetním poradenstvím. Přesnější vymezení daných činností by mělo přispět též ke zvýšení právní jistoty všech dotčených subjektů.

HLAVNÍ PŘIPOMÍNKY SVAZU PRŮMYSLU

Svaz průmyslu a dopravy ČR v rámci připomínkového řízení upozorňuje na negativní dopad přenesení některých zákonem vynucených aktivit z účetních v rámci vázaných živností ve prospěch daňových poradců.

Nově se do vymezení vázané živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ kromě dalších změn v rámci předkládané novelizace připojuje vymezení, co se za tuto živnost nepovažuje (stávající znění takové negativní znění neobsahuje): „Obsahem živnosti není sestavení a podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování a dodatečného daňového přiznání, následného hlášení nebo dodatečného vyúčtování za daňový subjekt.“

Podle našeho názoru je sestavení přiznání k DPH, hlášení k DPH a vyúčtování daní, v některých SW programech i v případě daně z příjmů, pouze exportem dat z účetního software. Je zřejmé, že v rámci této živnosti nelze poskytovat rady v oblasti daní a podat přiznání za daňový subjekt, ale vyloučení samotného „sestavení“ by znamenalo přílišné omezení výkonu účetních činností. Z našeho pohledu je tedy zbytečné vyjmout z obsahu živnosti „sestavení“ přiznání a dalších dokumentů.

Dále nesouhlasíme s tvrzením v důvodové zprávě, že dopady na podnikatelské subjekty neexistují. Předpokládáme je právě v oblasti účetních specialistů. Dále rovněž zákon nutí subjekty využívající služby účetních na měsíční bázi využívat dražší služby daňových poradců, takže podnikatelské prostředí bude čelit vyšším nákladům. Požadujeme tyto dopady zohlednit i v Důvodové zprávě/Odůvodnění.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět