Stanovisko ke Strategii rozvoje kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025

 

Cíl strategie

  • Kulturní a kreativní sektor se proměnil z oblasti považované za neziskovou a závislou na dotacích na motor ekonomického růstu vyspělých států, který inspiruje další ekonomické sektory a přináší velkou přidanou hodnotu.
  • V ČR mají KKO velký potenciál díky značnému kulturnímu dědictví, lidskému kapitálu a aktivnímu kulturnímu sektoru. Představují však novou a extrémně pestrou oblast, která je typická svou obří fragmentací, díky které prakticky stále neexistují komplexní data o tomto sektoru.
  • Zásadním krokem pro počáteční období strategie má být vytvoření prostředí pro systematický rozvoj KKO. Podporu specifických odvětví v rámci KKO zahrnuje první akční plán (2021-2023) jen v omezené míře.

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu považuje kulturní a kreativní odvětví za jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících sektorů ekonomiky na světě. Bohužel v jeho podpoře ČR zaostává.
  • Sice Svaz oceňuje vypracování předložené Strategie a Akčního plánu, chybí ji však větší důraz na technologie, kreativitu a podnikatelský sektor, kam směřuje úsilí nejvyspělejších zemí. Strategie a Akční plán zůstávají bohužel zejména na úrovni institucionálních a administrativně-organizačních opatření a analýz.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme, aby materiál obsahoval konkrétnější oblasti podpory vhodné pro financování z evropských, ale i národních zdrojů či Fondu obnovy.
  • Žádáme vytvořit opatření, které by se zaměřovalo na podporu produkce vysoké přidané hodnoty výrobků a služeb s uvedením konkrétních aktivit.
  • Žádáme rozšířit opatření Zasadit KKO do podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR o další aktivity.
  • Žádáme o přeformulování cíle Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou. Propojení KKO s malými a středními podniky na Propojení KKO s podnikatelským sektorem. Rovněž velké firmy totiž mohou přinést potřebnou poptávku a know-how, které mohou využít také ostatní aktéři.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět