Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Jaké změny novela zavádí

Vyhláška stanovuje pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy ČR, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.
Novela aktualizuje postupy pro vyrovnávání přepravní soustavy, upravuje pravidla pro přístup ke skladovací kapacitě, upravuje pravidla pro nabídku přerušitelné přepravní kapacity a upravuje některé nejednoznačné výklady nastavených procesů.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje doplnit definici opakované aukce.
  • Upravit nejednoznačnou textaci ohledně nezapočítávání dnů pracovního klidu do lhůt pro zveřejnění podmínek aukce.
  • U aukce na skladovací kapacitu navýšit lhůtu pro provozovatele zásobníku plynu do kdy může upravit počáteční cenu skladovací kapacity ze 12 na 20 hodin.
  • Informaci o skladovacích kapacitách by měli dostat všichni aktivní žadatelé v dané aukci a tedy i neúspěšní aktivní žadatelé, což umožní větší transparentnost českého trhu se skladovací kapacitou na úroveň běžnou v jiných státech a bude přínosem pro české zákazníky.
  • Svaz souhlasí, že je třeba řešit problém s neodůvodněně rezervovanou maximální distribuční kapacitou v některých smlouvách o připojení. Navržené řešení v materiálu však vyžaduje ještě precizaci, aby bylo v praxi skutečně použitelné. Jeho podobu je třeba diskutovat se všemi dotčenými subjekty z řad distribučních společností a odběratelů, aby nedošlo k nezamýšleným důsledkům, které by mohly některé subjekty poškodit.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět