Stanovisko k programovému dokumentu OPŽP 2021 - 2027

OPŽP 2021 - 2027

Cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské úrovni. 
OPŽP je členěn do šesti specifických cílů:
 • 1.1Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • 1.2Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 • 1.3Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 • 1.4Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
 • 1.5Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • 1.6Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Pozice SP ČR:

 • v rámci specifického cíle 1.4 požaduje doplnit způsobilost projektů na snižování emisí znečišťujících látek do vod v rámci průmyslu, resp. čištění odpadních vod průmyslovými ČOV
 • ve specifickém cíli 1.1 a 1.2 navrhuje doplnit cílové skupiny, kterými jsou školy
 • požadujeme do části Intervence fondů doplnit text: "Nebudou podporovány projekty, kdy dochází k odpojení od účinných soustav zásobování tepelnou energií (SZTE)"
 • žádáme o ujištění, že OPŽP bude v rámci cíle 1.6 podporovat opatření mj. na snižování emisí/imisí
 • žádáme o doplnění textu o požadavky na zpracování odpadních pneumatik
 • navrhujeme doplnění textu o ekologické zátěže.

Celé stanovisko najdete zde. 

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět