Stanovisko k novele zákona o vnitrozemské plavbě (2021)

 

Změny zaváděné novelou zákona

MD navrhuje novelu zákona o vnitrozemské plavbě kvůli potřebě transpozice směrnice (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12.

Návrh zákona upravuje zejména
  • harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel a k výkonu dalších odborných činností ve vnitrozemské plavbě,
  • vymezení dokladů, kterými bude možné doložit oprávnění k vedení či obsluze plavidel a k výkonu uvedených odborných činností, včetně platnosti dokladů vydávaných plavebním úřadem,
  • postup plavebního úřadu při udělování příslušných oprávnění a vydávání dokladů tato oprávnění prokazujících,
  • postup pro případ pozbytí zdravotní způsobilosti, znalostí nebo dovedností potřebných k vedení či obsluze plavidel nebo k výkonu uvedených odborných činností,
  • rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech a
  • přechodnou úpravu zajišťující postupný přechod na podmínky stanovené novou právní úpravou.

Připomínky SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu se Svazem dopravy ČR (SD ČR) dlouhodobě upozorňuje na některé problémy vodní dopravy a potřebu jejich řešení. Připomínky SP ČR směřují k cenotvorbě za užívání přístavu, technickým prohlídkám plavidel,  technickým pravidlům těchto prohlídek apod.

Stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět