Stanovisko k novele nařízení vlády k investičním pobídkám (2021)

Novela nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Záměr změny systému investičních pobídek vzešel z konzultací s odbornými skupinami k současným potřebám českého hospodářství a v návaznosti na potřebu plnění cílů Inovační strategie České republiky 2019-2030.

K určení cesty, jak efektivně zacílit prostředky státního rozpočtu na projekty, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích, již byla přijata Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 (dále jen „Národní RIS3 strategie“). I systém investičních pobídek by tak měl respektovat tento směr a měl by být schopen v rámci své podmínky vyšší přidané hodnoty preferovat ty investice, které naplňují cíle inteligentní specializace ČR a směřují do vybraných prioritních oblastí.

Byl proto připraven návrh změny prováděcího právního předpisu k zákonu o investičních pobídkách. Tento návrh vychází především z přílohy č. 1 k Národní RIS3 strategii a v ní uvedených možností využití klíčových umožňujících technologií v prioritních oblastech výzkumu a vývoje. Bohužel nebylo možné bezezbytku přenést do návrhu obecně závazného právního předpisu některé novější pojmy vyskytující se v této strategii, neboť ještě nemají ustálený obsah, což by ohrožovalo budoucí bezproblémovou aplikovatelnost nařízení vlády. Musel tedy být proveden výřez oblastí výzkumu a vývoje a klíčových umožňujících technologií tak, aby tyto činnosti jednak souvisely s projekty výroby a současně bylo dostatečně vyhodnotitelné, čeho se má předmětný výzkum a vývoj týkat.

Navrhovaná novela nařízení vlády navazuje na zavedení podmínky „vyšší přidané hodnoty“, která byla do systému investičních pobídek implementována v r. 2019. Žadatelé, jejichž podnikání bude zahrnovat aktivní činnost ve výzkumu a vývoji odpovídající inteligentní specializaci ČR, nemohou aktuálně získat jinou investiční pobídku než ve formě slevy na dani z příjmů. Nově by v případě schválení investiční pobídky vládou mohli tito žadatelé získat investiční pobídku i ve formě finančního příspěvku (tzv. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) až do výše 20 % způsobilých nákladů. Tento finanční příspěvek by byl poskytnut namísto části podpory ve formě slevy na dani z příjmů, nebude tedy docházet k celkovému navýšení závazků z poskytnutí veřejné podpory. Finanční příspěvek je však pro investory žádanější formou podpory, neboť ji mohou čerpat ihned a nejsou vystaveni riziku nedočerpání z důvodu, že nestihnout zavčasu vytvořit dostatečnou daňovou povinnost.

V rámci diskuze k této změně byl identifikován i nesoulad současného nastavení podmínek pro strategické investiční akce ve výrobě, které stále akcentují spíše manuálně, a nikoli technologicky náročné investice. Součástí změny proto je i přehodnocení minimálních limitů pro strategickou investiční akci ve výrobě, které aktuálně směřují proti obecnému trendu v průmyslu i proti záměru deklarovanému v Inovační strategii České republiky 2019–2030. To potvrzují i dosavadní předložené investiční záměry, u nichž výše investice v přepočtu na jedno pracovní místo setrvale roste. Namísto stávající podmínky pro strategické investiční akce ve výrobě, kdy je vyžadována investice 500 mil. Kč a současně vytvoření 500 nových pracovních míst, se navrhuje požadavek na vytvoření pouze 250 pracovních míst (tj. poloviny) a minimální výše investice v částce 2 mld. Kč (tj. čtyřnásobně vyšší).

Pozice SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě podporuje zaměření investičních pobídek s důrazem na podporu vyšší přidané hodnoty investic.

SP ČR v rámci diskusí o možné změně nařízení o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách navrhoval mimo jiné zrušení schvalování každé žádosti (včetně žádostí malých a středních podniků) vládou nebo zajištění možnosti čerpat slevu na dani z příjmů právnických osob pro stávající žadatele kvůli propadu ekonomiky. Diskutovaly se i další návrhy.

Nicméně rozumíme tomu, že legislativně by byla potřeba úprava celého zákona, a tak nebylo možné výše uvedené změny v tak krátkém čase přijmout. Nařízení vlády pak umožňuje jen dílčí úpravy podmínek pro udělení pobídky.

Aktuální návrh MPO na zahrnutí investic s vysokou přidanou hodnotou, které jsou zároveň v souladu s RIS3 strategií a patří mezi klíčové pokročilé technologie KET, mezi strategické investiční akce zohledňuje dle našeho názoru směřování podpory směrem k vyšší přidané hodnotě a klíčovým technologickým oblastem. Dále žádáme např. o vyjasnění, jak se bude posuzovat VaV a také žádáme do budoucna o řešení situace, kdy někteří současní žadatelé nemohly kvůli pandemii plně využít slev na dani.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět