Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Jaké změny novela zavádí

Návrh vyhlášky je předkládán na základě zmocnění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, podle kterého Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě. Návrh vyhlášky nahrazuje vyhlášku č. 62/2011 Sb. a reaguje na úpravy nadřazených právních předpisů provedené od roku 2011, zejména z hlediska zajištění souladu s terminologií energetického zákona. Vyhláška také obsahuje ustanovení k problematice připojování výroben biometanu k existující plynárenské infrastruktuře

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

Svaz požaduje:
  • doplnit ustanovení, aby se nemusely uzavírat nové smlouvy o připojení se všemi zákazníky v případě prodeje nadřazené soustavy jinému držiteli licence nebo při přeměně držitele licence;
  • odstranit povinnost provozovatele distribuční soustavy posoudit žádost o odkup při změně vlastnictví plynovodní přípojky, neboť se netýká procesu připojení;
  • přepracovat znění §14 tak, aby reflektoval kromě technických požadavků na výstavbu těžebního plynovodu také postup a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu pro výrobny biometanu v předávacím místě.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět