Stanovisko k novele vyhlášky o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy (2021)

SP ČR žádá o vyjasnění nesouladu působnosti vyhlášky a jejího názvu a doplnění některých ustanovení adaptujících přímo použitelné předpisy EU, odůvodnění či přechodného ustanovení.

Novela vyhlášky o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy

Návrh novely vyhlášky je zpracován z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s transpozicí vybraných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic, která tvoří součást tzv. technického pilíře čtvrtého železničního balíčku.

Cílem směrnice o bezpečnosti je zajistit rozvoj a zvyšování bezpečnosti železničního systému EU a zlepšit přístup k trhu služeb železniční dopravy. Za tímto účelem musí členské státy EU jednak zřídit vnitrostátní bezpečnostní orgán a inspekční orgán pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí a dále vymezit odpovědnost (povinnosti) provozovatelů drah a drážní dopravy a stanovit zásady pro vydávání, obnovování, změnu, omezování a odebírání osvědčení dopravce a schválení provozovatele drah z hlediska bezpečnosti.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

Včasná transpozice technické části čtvrtého železničního balíčku a zejména srozumitelná adaptace právních předpisů ČR na zajištění aplikace přímo závazných nařízení EU, hraje klíčovou roli při nezbytné obnově osvědčení o bezpečnosti jak dopravce, tak provozovatele dráhy, včetně jejich dopadů na navazující vnitropodnikové předpisy.

Předložený návrh vyhlášky, která je pro dopravce i provozovatele dráhy základem pro žádost o vydání/obnovu nebo aktualizaci osvědčení o bezpečnosti dopravce nebo provozovatele dráhy a na kterou je navázaná celá řada vnitropodnikových předpisů, nezbytných pro zavedení funkčního systému bezpečnosti provozování dopravy a dráhy, kterými se žádost o vydání osvědčení dokládá, je z našeho zpracován ne příliš srozumitelně.

Zrušením celé řady ustanovení vyhlášky, aniž by byla provedena adaptace vyhlášky zaměřená na zajištění aplikace přímo použitelných nařízení Komise, se vyhláška v předložené podobě stává ne zcela funkční.

SP ČR proto žádá o vyjasnění nesouladu působnosti vyhlášky a jejího názvu a doplnění některých ustanovení adaptujících přímo použitelné předpisy EU, odůvodnění či přechodného ustanovení.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět