Stanovisko k vyhlášce o technicko-ekonomických parametrech podporovaných zdrojů energie

Hlavním důvodem vydání nové vyhlášky je stanovení vstupních parametrů pro nová schémata provozní podpory podle zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Oproti současné vyhlášce č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech ve znění vyhlášky č. 266/2016 Sb. je vyhláška rozšířena o:

 • parametry pro některé nové typy výroben (např. biometan, výrobny tepla, KVET, důlní plyny),
 • parametry pro modernizované výrobny elektřiny (VTE, FVE, biomasa, BPS, využívající skládkový/kalový plyn, důlní plyn, zemní plyn v procesu KVET),
 • stanovení rozsahu měrných provozních nákladů,
 • způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla při využití geotermální energie,
 • výši diskontní míry (WACC).

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

 • Výše diskontní míry je příliš nízká a nezohledňuje vývoj na trhu.
 • Maximální doba ročního využití 4000 h výroben KVET by měla být stanovena flexibilněji s možnými odchylkami v jednotlivých letech např. z důvodu opravy), ale se zachováním doby životnosti.
 • Svaz navrhuje zvýšit měrné investiční náklady u všech kategorií podporovaných zdrojů nejméně o 20 – 30 %, aby reflektovaly skutečnou situaci na trhu, kdy v důsledku covidové pandemie v kombinaci s následným ekonomickým oživením i snaze dodavatelů minimalizovat předchozí ztráty došlo k prudkému zvýšení cen celé řady komponent výroben elektřiny i tepla.
 • Zcela chybí parametr měrných ostatních provozních nákladů. Návrh vyhlášky uvažuje pouze s náklady na pořízení paliva.
 • Cena biomasy neodpovídá reálně dosažitelným cenám na trhu při započítání nákladů na pořízení paliva a manipulaci.
 • Chybí parametry pro výpočet sazby zeleného bonusu na teplo v biomasových teplárnách a výtopnách.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět