Stanovisko k vyhlášce o územně analytických podkladech a ÚPD

Vyhláška MMR

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 193 stavebního zákona, a to k provedení § 20a odst. 4 a § 161a odst. 7 zákona. Změnou vyhlášky je podrobněji stanoven standard územního plánu, podrobná standardizace ostatních územně plánovacích dokumentací bude implementována později na základě vytvořených jednotných standardů a jejich ověření v praxi.

Stanovisko SP ČR 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) navrhuje odložit novelizaci vyhlášky do doby přípravy vyhlášky reagující na nový stavební zákon. Dále žádáme sloučit opakující se body a zvážit zpřístupnění územních plánů obcí a měst na jednotné platformě.

Stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět