Stanovisko k Bílé knize Evropské komise o penzích

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Bílé knize Evropské komise "Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody" (KOM(2012) 55).

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) vítá, že se Evropská komise (EK) vážně zabývá výzvami spojenými s ekonomickými a sociálními dopady negativního demografického vývoje a stárnutí pracovní síly v Evropě.
 • SP ČR pozitivně vnímá, že Bílá kniha respektuje a i nadále bude respektovat princip subsidiarity a odpovědnost členských států za podobu jejich důchodových systémů.
 • SP ČR podporuje EK v její snaze podnítit členské státy zvýšit úsilí při reformování svých penzijních systému tak, aby byly udržitelnější a lépe reagovaly na demografické změny.
 • SP ČR zdůrazňuje, že pokrok členských států v realizování strukturálních reforem pozitivně ovlivní růst a podmínky pro zaměstnavatele zachovat zaměstnanost a vytvořit nová pracovní místa.
 • SP ČR se však domnívá, že v zájmu zajištění přiměřených, udržitelných a spolehlivých důchodů, budou v budoucnu hrát větší úlohu doplňkové systémy penzijního připojištění.
 • SP ČR také souhlasí s tím, že realizace důchodové reformy v ČR reflektuje většinu doporučení Bílé knihy v souvislosti s Výroční zprávou o růstu a specifickým doporučením k Národnímu programu reforem 2011.
 • SP ČR lituje, že doporučení spojená s podporou delšího pracovního života, lepším přístupem k celoživotnímu učení, přizpůsobením pracovišť rozmanitější pracovní síle, rozvojem pracovních příležitostí pro starší pracovníky a aktivním a zdravým stárnutím jsou zatím jen na papíře.
 • SP ČR jako člen evropské podnikatelské a zaměstnavatelské komunity podporuje snahu zaměstnavatelů operujících zaměstnanecké penzijní systémy tyto systémy udržet na bázi nákladové efektivnosti, omezit další administrativní náklady spojené s navrhovanou revizí směrnice IZPP a aplikací režimu Solventnost II i na důchodové pojištění a vytvoření podmínek pro otevření těchto systémů i pro přeshraniční aktivity.

Dne 16. 2. 2012 zveřejnila Evropská komise Bílou knihu: Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody.[1] Bílá kniha reaguje na společné obavy ohledně problémů v důchodových systémech EU a stanovuje agendu pro přiměřené a udržitelné důchody v dlouhodobém horizontu tím, že vytváří podmínky pro vysokou míru zapojení pracovní síly žen a mužů v průběhu jejich života a rozšiřuje příležitosti k rozvoji spolehlivých doplňkových důchodových spoření. Na evropské úrovni navrhuje jasné politické směry a iniciativy, jejichž prostřednictvím může EU podpořit úsilí vnitrostátních tvůrců politik v jejich snahách řešit problémy reforem. Bílá kniha také reaguje na výsledky rozsáhlých konzultací vycházejících ze Zelené knihy nazvané Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě[2].

Důchody (v převážné většině z veřejných systémů) jsou hlavním zdrojem příjmu starších obyvatel Evropy, kteří přestavují značný a stále rostoucí podíl obyvatelstva EU (120 miliónů, 24 %). Důchodové politiky mají za úkol prosadit systém, který bude finančně udržitelný tak, aby bylo možné dosáhnout hlavního účelu důchodových systémů, kterým je konkrétně poskytování přiměřených důchodových příjmů a zabezpečení přijatelné životní úrovně a ekonomické soběstačnosti starších osob. Roční analýzy růstu 2011 a 2012 zdůraznily základní směrování důchodových reforem a v této souvislosti Evropská komise v Bílé knize doporučuje:

 1. napojit věk odchodu do důchodu na zvýšení naděje dožití;
 2. omezit přístup k režimům předčasného odchodu do důchodu a dalším režimům, které umožňují opustit trh práce předčasně;
 3. podpořit delší pracovní život poskytnutím lepšího přístupu k celoživotnímu učení, přizpůsobení pracovišť rozmanitější pracovní síle a rozvojem pracovních příležitostí pro starší pracovníky a podpořit aktivní a zdravé prostředí;
 4. vyrovnat věk odchodu do důchodu mezi muži a ženami;
 5. podporovat rozvoj doplňkového důchodového spoření s cílem zvýšit důchodové příjmy.

Bílá kniha Evropské komise je doplněna přílohou 3 – Důchody, doplňkové důchody, doporučení jednotlivým zemím a poslední stav reforem v členských státech.

Svaz průmyslu a dopravy ČR může konstatovat, že řada opatření uskutečněných v rámci důchodové reformy v ČR v podobě, ve které byla přijata v roce 2011, z velké části koresponduje s doporučeními Evropské komise, což je registrováno i tvůrci Bílé knihy.

Specifické připomínky:

 • Připravované české řešení předdůchodu z hlediska doporučení Komise zapadá do rámce doporučení uvedených pod písm. b) a e) a v dovětku doporučení.  Navrhované zavedení možnosti předdůchodu poskytovaného z reformovaného penzijního připojištění se státním příspěvkem - doplňkového penzijního spoření přispěje k větší udržitelnosti důchodových systémů doporučované Komisí.
  Doplňkové penzijní spoření tímto opatřením získá postavení doplňkového důchodového systému (III. pilíř), posílí tak celkové reálně použitelné zdroje pro financování důchodů v řádu několika desítek mld. Kč ročně a sníží se tlak na odchody do předčasného starobního důchodu z důchodového pojištění (I. pilíř).

 • V souvislosti s důchodovou reformou a zvyšováním věku odchodu do důchodu zaměstnavatelé prosazují především reformy na trhu práce. Chceme-li zvýšit účast pracovníků na trhu práce, je pro ně především třeba pracovní místa udržet a vytvořit. S tím jsou spojena opatření směřující k využívání flexibilních forem práce, větší diverzitě pracovních úvazků a flexibilní úpravě pracovní doby.

 • S tím souvisejí dále doporučení Bílé knihy zaměřená na podporu delšího pracovního života poskytnutím lepšího přístupu k celoživotnímu učení, přizpůsobením pracovišť rozmanitější pracovní síle a rozvojem pracovních příležitostí pro starší pracovníky a podpořit aktivní a zdravé prostředí.

 • Podporujeme připravované závěry Rady zaměřené na implementaci specifických opatření na úrovni podniků pro udržení zaměstnanosti této pracovní skupiny; podporovat setrvání této pracovní skupiny na trhu práce prostřednictvím poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti; podporovat inovativní asistenční technologie, přístroje a služby umožňující starším lidem vést nezávislý, zdravý a aktivní život.

 • Navrhujeme přijmout další opatření na výrazné zvýšení participace žen na trhu práce; implementovat opatření k překonání genderově podmíněného rozdělení práce a genderových stereotypů; zvážit opatření ke zvýšení zastoupení žen ve vedení podniků.

 • Podporujeme návrhy Komise na aktivní začleňování na trh práce a participaci ve společnosti; zlepšovat zdravotní a sociální služby a služby péče o děti; rozvinout nové inovativní politiky pro více integrované zdravotní systémy a systémy sociální péče pro starší lidi a ohrožené skupiny.  Efektivní systémy sociálních služeb a služeb péče.

V Praze dne 3. 4. 2012


[1] KOM (2012) 55 v konečném znění

[2] KOM (2010)365 v konečném znění

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět