Stanovisko k novelizaci zákona o DPH

Stanovisko k Návrhu zákona o změně zákona č.253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů    .

§ 19 odst. 8 (Bod 48)

Znění dle současného návrhu:

„Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující.“

Návrh:

Vypustit „a údaje tuto skutečnost potvrzující“

Zdůvodnění:

Požadavek je v rozporu s DPH Směrnicí. Představuje navíc další zbytečné zatížení plátců

 § 28 odst. 4 (Bod 58)

Znění dle současného návrhu:

„Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, zmocnit

  1. a)      osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo
  2. b)      třetí osobu.“

Návrh:

Vypustit text: „písemně nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky,“

Zdůvodnění:

Nevhodnou formulací se vylučuje zmocnění jiné osoby pro vystavování daňových dokladů v elektronické podobě, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem nebo odeslány datovou schránkou (například kombinace EDI a „self billing“). Navržené omezení je v rozporu s DPH Směrnicí

§ 92f a g (Bod 171)

Znění dle současného návrhu:

„§ 92f Předmět závazného posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti

Předmětem závazného posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti je určení, zda se režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c použije při dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

§ 92g Žádost o závazné posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti

Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby povinné k dani rozhodnutí o závazném posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti.

V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti osoba povinná k dani uvede popis zboží, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jeden druh zboží, návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.“

Návrh:

  • Do § 92f doplnit druhou větu: „a podle § 92e při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uvedené v § 92e.“
  • § 92g odst. 2) písm. a) upravit následovně: „Popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jeden druh zboží nebo služby,“

Zdůvodnění:

Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 ve znění §92e je nedostačující pro zatřídění široké škály stavebních a montážních prací. Možnost závazného posouzení stavebně montážních prací je nezbytná pro správnou aplikaci § 92e. Slovo „služby“ je pouze technickou úpravou pro přesnost a úplnost.

§ 92a (Body 166 – 169)

Návrh:

Doplnit §92a o odstavec: „Pokud plátce režim přenesení daňové povinnosti použije a příjemce plnění daň přizná, nebude správcem daně takový postup zpochybňován, ani pokud by vyšlo najevo, že režim přenesení daňové povinnosti neměl být uplatněn.“

Zdůvodnění:

V současnosti vzniká v řadě případů pouze nejistota komplikující volbu způsobu zdanění. Toto doplnění povede ke zvýšení právní jistoty osob uplatňujících režim přenesení daňové povinnosti

 § 109

Současné znění (toto nový návrh nikterak neupravuje!):

Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, …“

Návrh:

Zrušit či provést radikální změnu stávajícího § 109

Zdůvodnění:

Chápeme a plně podporujeme snahu státu v boji proti daňovým únikům, nicméně tento paragraf je formulovaný obecně a jako takový přivádí poctivé poplatníky do situace právní nejistoty a přenáší na ně zodpovědnost za nesplnění daňových povinností nepoctivých plátců či podvodníků, aniž by jakkoliv jasně formuloval podmínky. Podle dosavadního znění (snad jen s výjimkou odst. 2, bodu b) není v silách poplatníka, pokud se vědomě na podvodech nepodílí, tomuto ustanovení dostát. Není možné, aby poplatník suploval stát v potírání daňových úniků, potažmo byl za prohřešky druhých trestán

 

§ 106a, odst. 3 (Bod 194)

Znění dle současného návrhu:

 „Správce daně skutečnost, že plátce je nespolehlivým plátcem, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Návrh:

Jasně stanovit způsob a lhůtu zveřejnění správcem

Pokud bude zachován §109, který nově obsahuje odst.3, pak navrhujeme jasně stanovit lhůtu případného vzniku povinnosti příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň v § 109 odst.3 v závislosti na datum zveřejnění správcem

Zdůvodnění:

Tato definice je velmi obecná, neobsahuje žádné jasné závazky a může tak vést k obtížnému praktickému naplnění původního pozitivního záměru napomoci „spolehlivým“ a eliminovat „nespolehlivé“ plátce

 

Část druhá - Změna zákona o správních poplatcích (K části druhé)

Znění dle současného návrhu:

„r) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu 10 000 Kč“.   (Důvodová zpráva: „Podle nově navrženého znění písmena r) v položce 1 bodu 1 sazebníku tak bude možné ukládat i správní poplatek za všechna závazná posouzení podle zákona o daních z příjmů. Nově tak bude zpoplatnění podléhat i přijetí žádosti o vydání závazného posouzení, zda lze daňovou ztrátu uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně (§ 38na zákona o daních z příjmů).“)

Návrh:

Ponechat závazné posouzení dle § 38na odst. 7 Zákona o daních z příjmů bez zpoplatnění, nebo minimálně v důvodové zprávě dostatečně odůvodnit jeho zpoplatnění při zohlednění výkladových problémů, jenž dané ustanovení přináší, a opakovaných návrhů na jeho vypuštění např. v rámci připomínek Komory daňových poradců ČR

Zvážit obecně zavedení zpoplatnění v případě závazného posouzení týkajícího se oblasti přenesení daňové povinnosti

Zdůvodnění:

Veškerá závazná posouzení mají být zpoplatněna částkou 10.000,-Kč, čímž, mimo jiné, dochází k rozšíření  poplatkové povinnosti i na závazná posouzení v oblasti uplatnění daňové ztráty dle § 38na ZDP, kdy jedním z protiargumentů MF pro opakované návrhy KDP ČR na vypuštění úpravy § 38na ZDP, která v praxi působí mnohé výkladové problémy, bylo, že je zde závazné posouzení, které není zpoplatněno. Rozšíření zpoplatnění editační povinnosti na případy týkající se daňové ztráty není v návrhu jakkoliv odůvodněno ani zmíněno

Jedná se o diskutabilní zavedení poplatkové povinnosti v oblasti přenesení daňové povinnosti (bez ohledu na to, že v daném případě jde o specifickou oblast přenesení daňové povinnosti, ve většině případů s  menší frekvencí sporných případů u jednoho plátce). Jde o jiný typ závazného posouzení, kdy obecně ve většině sporných případů nejde o to, v jaké výši bude daň do státního rozpočtu zaplacena (jak je tomu například u sazby daně nebo rozdílu mezi TZ a opravou), ale jakou formou bude placena

 

V souvislosti s projednáváním tohoto zákona podáváme i Návrh změny Daňového řádu (Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád –  §259 odst. 1)

Návrh:

Problematiku promíjení daní nebo příslušenství daně doporučujeme upravit podle § 55a původního Zákona o správě daní a poplatků. Navrhujeme povinnost zveřejnit žádosti, rozhodnutí a zdůvodnění ministerstva

Zdůvodnění:

Ukazuje se, že nemožnost jakéhokoliv individuálního promíjení daně a příslušenství působí v praxi problémy. Typickým příkladem, kde by mohlo individuální promíjení daně či příslušenství být prospěšné a odstranit některé nežádoucí efekty, je oblast režimu přenesené daňové povinnosti v oblasti stavebnictví od 1.1.2012. Ta by se mohla týkat situací, když se ukáže, že daň byla do státního rozpočtu sice odvedena, ale jiným způsobem, než správně měla být, ať již ji chybně odvedl odběratel či dodavatel

Jiný příklad představuje například nebezpečí exekuce na náhradní rodinu adoptovaného dítěte, pokud předchozí biologická matka neplatila za svoz komunálního odpadu.

 

V Praze dne 2.dubna 2012

 

 

 

 

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět