Stanovisko k návrhu zákona o vnitrozemské plavbě

    Stanovisko k novele zákona 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích  .

Zázadní připomínky:

 - § 6 k písmenu c) -  Není zřejmé, co se míní souhlasem, může být nějak podmiňován ve vztahu k provozovateli vodní části? Je nepřípustné, aby své povinnosti k vodní ploše přenášel na provozovatele pozemní části přístavu.

-§ 6 k písmenu b) (4) - Cena za užívání pozemní části veřejného přístavu

 Nahradit novým textem

(4) Náklady za využití přístavu s ochrannou funkcí ke stání plavidla a bezpečnému přístupu na plavidlo za vysokého vodního stavu, zámrazy nebo při chodu ledu hradí správce vodní cesty. Provozovatelé pozemní části nemohou nést doprovodné náklady, nebo nutno zachovat povinnost úhrad dle vyhlášeného ceníku. 

Přechodná ustanovení  viz připomínky k §6

 Požadujeme, aby §10a odst. (2e) byl nahrazen požadavkem, kdy právnická osoba musí být  držitelem akreditace podle ČSN EN ISO 17 020 pro plavidla,stejně jako v § 10b odst. (2) a odstavce (3 ) v obou
§ vypustit.

 Zdůvodnění:

- v § 10a by měla být jako podmínka uznání právnické osoby akreditace podle ČSN EN ISO 17020 jako inspekční orgán na plavidla. Český institut pro akreditaci ( ČIA ), který je členem systému Evropské akreditace, prověřuje, zda příslušná právnická osoba má systém řízení,strukturu,dostatek vlastních pracovníků, inspekční postupy,odborníky,působí v mezinárodních orgánech,vybavení atd. pro certifikaci a inspekce plavidel. Tento požadavek  pokrýval i dosavadní zákon, který s použitím interních předpisů MD zavedl, že v  praxi byla jednou z podmínek pověření příslušné osoby akreditace jako inspekční orgán podle ČSN EN ISO 17 020.

Např. v  případech autorizace  podle 22/1997 Sb. je akreditace základní podmínkou. Systém akreditace byl v rámci EU vytvořen pro zajištění důvěry v inspekční a certifikační orgány a vzájemné uznávání v EU.  Navíc má ČIA uzavřenou smlouvu s MD o uznávání a využívání tohoto systému. Není jasné, proč by měl tento zákon v EU zavedený systém ignorovat.

Úprava navržená MD znamená, že ověřování  technické způsobilosti může provádět  prakticky kdokoliv, kdo splní podmínku, že je držitelem certifikátu ISO 9001 (tj. i mimo obor – hrozí neodbornost) a prohlásí,že v poslední době se vyskytoval alespoň jeden jejich pracovník v  loděnici v jakékoliv funkci. Pro Rýnskou komisi  nebudou lodní osvědčení adekvátním dokladem.

- v § 10b – malá plavidla /rekreační plavidla.

Uvádění do provozu rekreačních plavidel  je podmíněno splněním 94/25/EU,které ověřuje notifikovaná osoba, kdy podmínkou notifikace je akreditace podle ČSN EN ISO 17 020 a ČSN EN 45 011.

Je pravdou, že tato direktiva nepokrývá obor všech „malých „ plavidel,především plavidla, kdy si budoucí majitel staví plavidlo pouze pro sebe a nehodlá jej prodat.Není ale důvod, proč by na tato plavidla nebylo vhodné použít stejné technické požadavky,jako na plavidla prodávaná na trhu,navíc když po 5 letech se na trhu mohou rovněž objevit bez CE označení a proč by měla ohrožovat provoz  plavidel na stejné vodní cestě, kde ostatní plavidla CE mají.

Navíc není důvod, aby lodě po určité době již dále nemusely splňovat požadavky 94/25/EU a být prohlíženy osobami s podstatně nižší technickou úrovní mimo tento režim.

Používání notifikovaných osob pro periodické prohlídky technických zařízení v provozu se začíná objevovat jako základní podmínka v posledních letech vydávaných direktivách EU. Např.  2010/35/EU o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení ( NV č.208/2011 Sb.)  uvádí, že uvádění do provozu může posoudit pouze notifikovaná osoba, akreditovaná podle ISO EN 17 020 a zároveň periodické, meziperiodické a mimořádné prohlídky může provádět rovněž pouze notifikovaná osoba stejné úrovně. Nechá se očekávat, že ve stejném duchu budou i dřívější direktivy upravovány a novela 114/1995 Sb., která by toto nerespektovala, by se brzo dostala do konfliktu s touto zásadou a direktivami EU.

 Ostatní připomínky:

 Číslo ustanovení zákona

 

 Návrh změny

 Odůvodnění

(5) Malým plavidlem se rozumí plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 metrů a které není užíváno k vlečení nebo tlačení jiných než malých plavidel nebo k vedení v bočně svázané sestavě a které není určeno k přepravě více než 12 cestujících a není převozní lodí nebo tlačným člunem.

 

 

 

Na malá plavidla – plachetnice na moři jsou již povolována na 24 metrů.

Přijmout všechna malá plavidla na 24m připravuje i Evropa

(Holandsko už přijalo)

Nezaspat s okolní Evropou

 

10. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Správce vodní cesty je povinen

a) spravovat sledovanou vodní cestu tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování plavby, včetně zajištění potřebné plavební hloubky,

b) řádně značit sledovanou vodní cestu plavebním značením a toto plavební značení udržovat.“.

 

 

Přesně vymezit povinnost s termíny když přijde vyšší moc do kdy musí být zajištěny plavení hloubky týden,čtrnáct dní ?

Co je myšleno potřebné plavební hloubky  např. na Vltavě mezi Radotínem a Hořínem  se může 70% roku plout na ponor 2,2m( brání tomu pouze mosty na Hoříně ( budou se zvedat cca do 2 let) Záporníky všech plavebních komor splňují již dnes požadavek na bezpečný ponor 2,2 +marži  30cm k tomuto ponoru.

Slabým místem je pouze oblouk Hořínské komory asi max. 30% roku je vyšší spodní  voda neprojedou remorkéry.

Upravit dopředu podporou v zákoně .

Zajistit zákonem hloubky na Vltavské kaskádě Radotín-Hořín 2,5 m.

Mělník – Chvaletice na 2,5m

Omezit možnost používání vyhlášek na snížení ponoru na dobu max .1-2 měsíce sankcí .

(Sníh z dálnic je uklízen průběžně a auta vydělávají u vody to nahradí vyhláška a nic se řešit nemusí roky)

V praxi to je i 2 roky v současné době.

 

11. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) V místě, ke kterému přiléhá pozemní část přístavu, zajišťuje správce vodní cesty potřebné plavební hloubky a plavební značení sledované vodní cesty v dohodě s provozovatelem pozemní části přístavu a v součinnosti s plavebním úřadem.

 (4) Údržbu a opravy břehových úprav, nábřežních zdí a vyvazovacích zařízení zajišťuje jejich vlastník, a pokud to není možné, jejich správce.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

 

 

Definovat termíny do kdy budou odstraněny naplaveniny např. ve vjezdu do přístavu po povodni

 

Zákon by měl nařídit správci vodního toku vypsat např. roční výběrové řízení na údržbu vodní cesty a odstranění naplavenin do 30 dní po 50leté povodni.

Současný stav je označení plavební překážky když to jde jinak snížení ponoru a rok čekání na záměr, výběrové řízení provedení,zrušení vyhlášky a je to zase třeba i 6 měsíců.

Řešením je výběrové řízení na rok dopředu na jednotlivé úseky každý rok, Splatnost faktur 90dní po dokončení. (auta, letadla, a vlaky také nečekají až roztaje sníh aby mohli normálně podnikat, dálnice, silnice jsou také soutěžené dopředu upravuje to zákon)

Pověření prováděním technických prohlídek plavidel

(2) Plavební úřad může prováděním technických prohlídek a pravidelných technických prohlídek plavidel pověřit právnickou osobu, která doloží, že

a) její statutární orgán nebo alespoň jeden člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, má ukončené vysokoškolské vzdělání technického zaměření a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti vnitrozemské plavby,

 

 

 

Osoba musí být nejméně 10letou praxi

Upozorňujeme, že tento obor je hodně specifický a osoba manažerská a kontrolní v něm bude na úrovni až po 10 roku praxe.

 

Pověření prováděním technických prohlídek malých plavidel a plovoucích zařízení

 

                (1) Plavební úřad může rovněž na žádost pověřit fyzickou nebo právnickou osobu prováděním technických prohlídek a pravidelných technických prohlídek malých plavidel, která podléhají evidenci a jsou současně rekreačními plavidly, a plovoucích zařízení s délkou trupu nepřesahující 20 m a s obsaditelností nepřesahující 12 osob.

 

                (2) Plavební úřad může prováděním technických prohlídek a pravidelných technických prohlídek malých plavidel a plovoucích zařízení pověřit fyzickou nebo právnickou osobu, která doloží, že

a) její trvalý pobyt je na území České republiky, dosáhla věku 21 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná podle živnostenského zákona, jde-li o fyzickou osobu,

b) její sídlo je na území České republiky a její statutární orgán nebo alespoň jeden člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, dosáhl věku 21 let, je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný podle živnostenského zákona, jde-li o právnickou osobu,

c) není organizačně, personálně ani majetkově propojena s osobou, která je výrobcem, dovozcem nebo prodejcem plavidel, provádí opravy či rekonstrukce plavidel nebo je provozovatelem vodní dopravy nebo půjčovny rekreačních plavidel, 

d) zajistí provádění technických prohlídek odborně způsobilými osobám

 

 

Minimum 25let

Když nemá školu lodního směru nebo praxi ve firmě zabývající se stavbou lodí aspoň 5 let

 

 

㤠22a

Omezení, zastavení nebo jiná úprava plavebního provozu

 

                (1) Plavební úřad může
v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, opravy nebo rekonstrukce vodní cesty nebo za jiné mimořádné situace v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opatřením obecné povahy na dobu nezbytně nutnou omezit, zastavit nebo jinak upravit v určitém úseku vodní cesty plavební provoz.

 

 

 

Termíny a termíny se sankcí, do kdy správce toku např. překážku odstraní.

Omezit možnost SPS bez sankce správce toku prodloužit vyhlášku při nedodržení termínu odstranění nánosů plavební překážky apod.

 

㤠23a

Povinnosti provozovatele a vlastníka plavidla

 

(1) Provozovatel plavidla je povinen

a) vybavit plavidlo optickou a zvukovou signalizací, záchrannými prostředky a prostředky potřebnými k třídění odpadu vznikajícího během provozu na plavidle,

b) vybavit plavidlo určené prováděcím právním předpisem radiotelefonním zařízením, které v závislosti na druhu plavidla a druhu vodní cesty stanoví prováděcí předpis,

c) vybavit plavidlo určené prováděcím právním předpisem jiným zařízením sloužícím pro zajištění bezpečnosti plavby, které v závislosti na druhu plavidla a druhu vodní cesty stanoví prováděcí předpis.

 

 

 

 

V ČR není kde předat nebezpečný odpad – hrozí, že domněle nebude tvořen a bude házen do vody

 

Vytvořit změnu o odevzdávání odpadu v přístavech

 

Lov ryb a jiných vodních živočichů

 

(1) Lov ryb a jiných vodních živočichů nevodem pomocí několika plavidel plujících vedle sebe je zakázán.

(2) Umísťování rybolovného zařízení v plavební dráze nebo v její blízkosti a v místech určených pro stání plavidel je zakázáno. To neplatí pro lov ryb a jiných vodních živočichů pomocí prutu v přístavu.

 

 

 

Je to trvale porušováno, ale je to zakázáno rybářským zákonem chytat ryby v přístavu

 

Zrušit chytání v přístavu

㤠49

 

                (1) Plavební úřad na žádost udělí výjimku z rozměrů plavební dráhy stanovených v § 3 odst. 2, nelze-li s ohledem na zvláštní poměry úseku vodní cesty, ke kterému se žádost vztahuje, stanovené rozměry plavební dráhy dodržet.

 

 

 

 

Výjimku ze současných rozměrů? nebo na nově budovaných vodních cestách.

Mohlo by se stát, že bude málo peněz tak současná plavební dráha se zúží na základě výjimky, aby se nemuselo tolik uklízet po povodni

 

 

Omezit tuto výjimku velmi přesnými mantinely a sankcí.

 

 

V Praze 9. května 2012

 

 

Stanovisko k novele zákona 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě,

ve znění pozdějších předpisů, zákon 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

 

Zázadní připomínky:

 

- § 6 k písmenu c) -  Není zřejmé, co se míní souhlasem, může být nějak podmiňován ve vztahu k provozovateli vodní části? Je nepřípustné, aby své povinnosti k vodní ploše přenášel na provozovatele pozemní části přístavu.

 

-§ 6 k písmenu b) (4) - Cena za užívání pozemní části veřejného přístavu

               

Nahradit novým textem

(4) Náklady za využití přístavu s ochrannou funkcí ke stání plavidla a bezpečnému přístupu na plavidlo za vysokého vodního stavu, zámrazy nebo při chodu ledu hradí správce vodní cesty. Provozovatelé pozemní části nemohou nést doprovodné náklady, nebo nutno zachovat povinnost úhrad dle vyhlášeného ceníku. 

Přechodná ustanovení  viz připomínky k §6

 

Požadujeme, aby §10a odst. (2e) byl nahrazen požadavkem, kdy právnická osoba musí být  držitelem akreditace podle ČSN EN ISO 17 020 pro plavidla,stejně jako v § 10b odst. (2) a odstavce (3 ) v obou
§ vypustit.

 

Zdůvodnění:

- v § 10a by měla být jako podmínka uznání právnické osoby akreditace podle ČSN EN ISO 17020 jako inspekční orgán na plavidla. Český institut pro akreditaci ( ČIA ), který je členem systému Evropské akreditace, prověřuje, zda příslušná právnická osoba má systém řízení,strukturu,dostatek vlastních pracovníků, inspekční postupy,odborníky,působí v mezinárodních orgánech,vybavení atd. pro certifikaci a inspekce plavidel. Tento požadavek  pokrýval i dosavadní zákon, který s použitím interních předpisů MD zavedl, že v  praxi byla jednou z podmínek pověření příslušné osoby akreditace jako inspekční orgán podle ČSN EN ISO 17 020.

Např. v  případech autorizace  podle 22/1997 Sb. je akreditace základní podmínkou. Systém akreditace byl v rámci EU vytvořen pro zajištění důvěry v inspekční a certifikační orgány a vzájemné uznávání v EU.  Navíc má ČIA uzavřenou smlouvu s MD o uznávání a využívání tohoto systému. Není jasné, proč by měl tento zákon v EU zavedený systém ignorovat.

Úprava navržená MD znamená, že ověřování  technické způsobilosti může provádět  prakticky kdokoliv, kdo splní podmínku, že je držitelem certifikátu ISO 9001 (tj. i mimo obor – hrozí neodbornost) a prohlásí,že v poslední době se vyskytoval alespoň jeden jejich pracovník v  loděnici v jakékoliv funkci. Pro Rýnskou komisi  nebudou lodní osvědčení adekvátním dokladem.

- v § 10b – malá plavidla /rekreační plavidla.

Uvádění do provozu rekreačních plavidel  je podmíněno splněním 94/25/EU,které ověřuje notifikovaná osoba, kdy podmínkou notifikace je akreditace podle ČSN EN ISO 17 020 a ČSN EN 45 011.

Je pravdou, že tato direktiva nepokrývá obor všech „malých „ plavidel,především plavidla, kdy si budoucí majitel staví plavidlo pouze pro sebe a nehodlá jej prodat.Není ale důvod, proč by na tato plavidla nebylo vhodné použít stejné technické požadavky,jako na plavidla prodávaná na trhu,navíc když po 5 letech se na trhu mohou rovněž objevit bez CE označení a proč by měla ohrožovat provoz  plavidel na stejné vodní cestě, kde ostatní plavidla CE mají.

Navíc není důvod, aby lodě po určité době již dále nemusely splňovat požadavky 94/25/EU a být prohlíženy osobami s podstatně nižší technickou úrovní mimo tento režim.

Používání notifikovaných osob pro periodické prohlídky technických zařízení v provozu se začíná objevovat jako základní podmínka v posledních letech vydávaných direktivách EU. Např.  2010/35/EU o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení ( NV č.208/2011 Sb.)  uvádí, že uvádění do provozu může posoudit pouze notifikovaná osoba, akreditovaná podle ISO EN 17 020 a zároveň periodické, meziperiodické a mimořádné prohlídky může provádět rovněž pouze notifikovaná osoba stejné úrovně. Nechá se očekávat, že ve stejném duchu budou i dřívější direktivy upravovány a novela 114/1995 Sb., která by toto nerespektovala, by se brzo dostala do konfliktu s touto zásadou a direktivami EU.

 

 

Ostatní připomínky:

 

 

Číslo ustanovení zákona

 

 

Návrh změny

 

Odůvodnění

(5) Malým plavidlem se rozumí plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 metrů a které není užíváno k vlečení nebo tlačení jiných než malých plavidel nebo k vedení v bočně svázané sestavě a které není určeno k přepravě více než 12 cestujících a není převozní lodí nebo tlačným člunem.

 

 

 

Na malá plavidla – plachetnice na moři jsou již povolována na 24 metrů.

Přijmout všechna malá plavidla na 24m připravuje i Evropa

(Holandsko už přijalo)

Nezaspat s okolní Evropou

 

10. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Správce vodní cesty je povinen

a) spravovat sledovanou vodní cestu tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování plavby, včetně zajištění potřebné plavební hloubky,

b) řádně značit sledovanou vodní cestu plavebním značením a toto plavební značení udržovat.“.

 

 

Přesně vymezit povinnost s termíny když přijde vyšší moc do kdy musí být zajištěny plavení hloubky týden,čtrnáct dní ?

Co je myšleno potřebné plavební hloubky  např. na Vltavě mezi Radotínem a Hořínem  se může 70% roku plout na ponor 2,2m( brání tomu pouze mosty na Hoříně ( budou se zvedat cca do 2 let) Záporníky všech plavebních komor splňují již dnes požadavek na bezpečný ponor 2,2 +marži  30cm k tomuto ponoru.

Slabým místem je pouze oblouk Hořínské komory asi max. 30% roku je vyšší spodní  voda neprojedou remorkéry.

Upravit dopředu podporou v zákoně .

Zajistit zákonem hloubky na Vltavské kaskádě Radotín-Hořín 2,5 m.

Mělník – Chvaletice na 2,5m

Omezit možnost používání vyhlášek na snížení ponoru na dobu max .1-2 měsíce sankcí .

(Sníh z dálnic je uklízen průběžně a auta vydělávají u vody to nahradí vyhláška a nic se řešit nemusí roky)

V praxi to je i 2 roky v současné době.

 

11. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) V místě, ke kterému přiléhá pozemní část přístavu, zajišťuje správce vodní cesty potřebné plavební hloubky a plavební značení sledované vodní cesty v dohodě s provozovatelem pozemní části přístavu a v součinnosti s plavebním úřadem.

 (4) Údržbu a opravy břehových úprav, nábřežních zdí a vyvazovacích zařízení zajišťuje jejich vlastník, a pokud to není možné, jejich správce.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

 

 

Definovat termíny do kdy budou odstraněny naplaveniny např. ve vjezdu do přístavu po povodni

 

Zákon by měl nařídit správci vodního toku vypsat např. roční výběrové řízení na údržbu vodní cesty a odstranění naplavenin do 30 dní po 50leté povodni.

Současný stav je označení plavební překážky když to jde jinak snížení ponoru a rok čekání na záměr, výběrové řízení provedení,zrušení vyhlášky a je to zase třeba i 6 měsíců.

Řešením je výběrové řízení na rok dopředu na jednotlivé úseky každý rok, Splatnost faktur 90dní po dokončení. (auta, letadla, a vlaky také nečekají až roztaje sníh aby mohli normálně podnikat, dálnice, silnice jsou také soutěžené dopředu upravuje to zákon)

Pověření prováděním technických prohlídek plavidel

(2) Plavební úřad může prováděním technických prohlídek a pravidelných technických prohlídek plavidel pověřit právnickou osobu, která doloží, že

a) její statutární orgán nebo alespoň jeden člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, má ukončené vysokoškolské vzdělání technického zaměření a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti vnitrozemské plavby,

 

 

 

Osoba musí být nejméně 10letou praxi

Upozorňujeme, že tento obor je hodně specifický a osoba manažerská a kontrolní v něm bude na úrovni až po 10 roku praxe.

 

Pověření prováděním technických prohlídek malých plavidel a plovoucích zařízení

 

                (1) Plavební úřad může rovněž na žádost pověřit fyzickou nebo právnickou osobu prováděním technických prohlídek a pravidelných technických prohlídek malých plavidel, která podléhají evidenci a jsou současně rekreačními plavidly, a plovoucích zařízení s délkou trupu nepřesahující 20 m a s obsaditelností nepřesahující 12 osob.

 

                (2) Plavební úřad může prováděním technických prohlídek a pravidelných technických prohlídek malých plavidel a plovoucích zařízení pověřit fyzickou nebo právnickou osobu, která doloží, že

a) její trvalý pobyt je na území České republiky, dosáhla věku 21 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná podle živnostenského zákona, jde-li o fyzickou osobu,

b) její sídlo je na území České republiky a její statutární orgán nebo alespoň jeden člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, dosáhl věku 21 let, je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný podle živnostenského zákona, jde-li o právnickou osobu,

c) není organizačně, personálně ani majetkově propojena s osobou, která je výrobcem, dovozcem nebo prodejcem plavidel, provádí opravy či rekonstrukce plavidel nebo je provozovatelem vodní dopravy nebo půjčovny rekreačních plavidel, 

d) zajistí provádění technických prohlídek odborně způsobilými osobám

 

 

Minimum 25let

Když nemá školu lodního směru nebo praxi ve firmě zabývající se stavbou lodí aspoň 5 let

 

 

㤠22a

Omezení, zastavení nebo jiná úprava plavebního provozu

 

                (1) Plavební úřad může
v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, opravy nebo rekonstrukce vodní cesty nebo za jiné mimořádné situace v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opatřením obecné povahy na dobu nezbytně nutnou omezit, zastavit nebo jinak upravit v určitém úseku vodní cesty plavební provoz.

 

 

 

Termíny a termíny se sankcí, do kdy správce toku např. překážku odstraní.

Omezit možnost SPS bez sankce správce toku prodloužit vyhlášku při nedodržení termínu odstranění nánosů plavební překážky apod.

 

㤠23a

Povinnosti provozovatele a vlastníka plavidla

 

(1) Provozovatel plavidla je povinen

a) vybavit plavidlo optickou a zvukovou signalizací, záchrannými prostředky a prostředky potřebnými k třídění odpadu vznikajícího během provozu na plavidle,

b) vybavit plavidlo určené prováděcím právním předpisem radiotelefonním zařízením, které v závislosti na druhu plavidla a druhu vodní cesty stanoví prováděcí předpis,

c) vybavit plavidlo určené prováděcím právním předpisem jiným zařízením sloužícím pro zajištění bezpečnosti plavby, které v závislosti na druhu plavidla a druhu vodní cesty stanoví prováděcí předpis.

 

 

 

 

V ČR není kde předat nebezpečný odpad – hrozí, že domněle nebude tvořen a bude házen do vody

 

Vytvořit změnu o odevzdávání odpadu v přístavech

 

Lov ryb a jiných vodních živočichů

 

(1) Lov ryb a jiných vodních živočichů nevodem pomocí několika plavidel plujících vedle sebe je zakázán.

(2) Umísťování rybolovného zařízení v plavební dráze nebo v její blízkosti a v místech určených pro stání plavidel je zakázáno. To neplatí pro lov ryb a jiných vodních živočichů pomocí prutu v přístavu.

 

 

 

Je to trvale porušováno, ale je to zakázáno rybářským zákonem chytat ryby v přístavu

 

Zrušit chytání v přístavu

㤠49

 

                (1) Plavební úřad na žádost udělí výjimku z rozměrů plavební dráhy stanovených v § 3 odst. 2, nelze-li s ohledem na zvláštní poměry úseku vodní cesty, ke kterému se žádost vztahuje, stanovené rozměry plavební dráhy dodržet.

 

 

 

 

Výjimku ze současných rozměrů? nebo na nově budovaných vodních cestách.

Mohlo by se stát, že bude málo peněz tak současná plavební dráha se zúží na základě výjimky, aby se nemuselo tolik uklízet po povodni

 

 

Omezit tuto výjimku velmi přesnými mantinely a sankcí.

 

V Praze 9. května 2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět