Rámcové teze k ASEK

Rámcové teze pojetí SEK z pohledu SPČR    .

 • nediskriminuje žádné energetické zdroje;
 1. se stanovením strategie výroby elektřiny v ČR
 • principiálně omezuje nároky na státní rozpočet a jakékoliv formy dotací pro další období.

 

 • předpokládá rozvoj jaderných zdrojů;
 • umožňuje koncepční, dlouhodobý průzkum všech domácích primárních energetických zdrojů a zajišťuje jejich efektivní využívání;
 • systémově sleduje princip bezpečnosti a spolehlivosti;
 1. s rozvojem a prohlubováním energetické soběstačnosti, odolnosti a bezpečnosti ČR (minimálně na úrovni schopnosti energetiky zachovat dodávky energií v rozsahu nezbytném pro přežití obyvatelstva a funkčnosti nejdůležitější infrastruktury státu)
 2. se stanovením ochrany kritické infrastruktury a strategických podniků
 • zajišťuje cenovou konkurenceschopnost v porovnání s ostatními zeměmi EU;
 1. optimalizuje celkové (obecné, nesystémové) náklady (pro spotřebitele) v řešeném horizontu
 2. včetně srovnatelného zatěžování externalitami
 • využívá obnovitelné zdroje energie ve struktuře a podílu, které jsou ekonomicky a energeticky efektivní, a jež dále nezatěžují státní rozpočet a koncové uživatele;
 • poskytuje zadání pro navazující politiky státu (politiku územního rozvoje, dopravní politiku, surovinovou politiku, zahraniční politiku a energetickou diplomacii, vědecko-výzkumnou politiku, atd.)
 • podporuje úspory energie v míře odpovídající ekonomicky přijatelným podmínkám;
 1. snižováním energetické náročnosti a úsporou energií v celém energetickém řetězci

 

 

 

Takto koncipovaná by SEK měla vést k:

 

základnímu nastavení cílového energetického mixu s jasnou provázaností cílů a nástrojů pro jeho (SEK) prosazení:

-          včetněsouboru konkrétních legislativních opatření, jež uvedou stanovené cíle v život,

-          stanovení cílů pro jednotlivé oblasti s konkrétní věcnou problematikou a ekonomickým dopadem.

 

a měla by mít následující navrhovanou strukturu:

 

 • dlouhodobá vize a strategie (v zákonem požadovaném výhledu min. 30 let) – provázání aktualizace na stávající SEK
 • střednědobá podrobněji rozpracování a kvantifikovaná strategie pro realizaci cílů (10-15 let), včetně analýz socioekonomických a jiných dopadů zvoleného scénáře, včetně možných nástrojů
 • akční plán (max. 5 let), jak postupovat v realizaci SEK - konkrétní opatření v legislativě včetně stanovení formy a způsobu transpozice evropského práva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní bezodkladné záležitosti

 

a) jádro – pokračování rozvoje jaderné energetiky na bázi ekonomické efektivity a s ohledem na očekávanou domácí poptávku při zajištění mírně přebytkové bilance. Prodloužení životnosti JEDU. Příprava jedné lokality jako územní rezervy pro eventuální výstavbu. Řešení hlubinného úložiště. Pokračování těžby uranu na bázi ekonomické efektivity, zajištění podrobného průzkumu slibných ložisek.

b) plynárenství – optimalizace plynárenských kapacit s ohledem na novou situaci v tranzitu a předpokládanou spotřebu při plnění kritéria n-1. Podpora plynofikace silniční dopravy – především MHD a osobní vozidla. Podpora náhrady uhlí plynem v lokálním vytápění při srovnání externího zatížení. Doplňkový zdroj pro špičkové zdroje v elektroenergetice a teplárenství. Podpora rozvoje skladovacích kapacit na bázi ekonomické efektivnosti a poptávky trhu. Vytvoření legislativních podmínek pro průzkum a těžbu břidlicového plynu na území ČR.

c) energetická infrastruktura a její provozování - zajištění obnovy a rozvoje přenosové soustavy s cílovou možností zahraničních výměn na úrovni dané závazky vůči EU (maximálně 30 % domácí spotřeby). Rozvoj propojení plynové soustavy ve směru sever-jih i s ohledem na integraci trhů ve střední Evropě.  Rozvoj plynovodů a ropovodů umožňující diverzifikací zdrojů a přepravných tras. Rozšiřování přenosové kapacity nad definovanou úroveň z hlediska potřeb bezpečnosti spotřebitelů v ČR na bázi jasné zahraniční objednávky a příslušného uhrazení nákladů jejich zdrojovým původcem a placení renty za přepravu. Zajistit rozvoj PS ČR v důsledku potřeb vyvolaných integrací trhu s elektřinou a v maximální možné míře využít prostředků z fondů EU (CEF) a EIB pro financování těchto investic, včetně odpovídající revize ITC.  Úpravou legislativy výrazně zkrátit dobu přípravy a zjednodušit schvalování projektů v oblasti energetické infrastruktury (tj. povolovací procesy), energetických zdrojů a skladovacích kapacit.

d) obnovitelné zdroje energie – plnění závazků ČR při minimalizaci celkových nákladů pro spotřebitele (ne jen vlastní podpora, ale také budování sítí, podpůrné služby) na základě analýzy reálných možností OZE, vyhodnocení přínosů a nákladů jejich podpory z hlediska cílové hodnoty jejich podílu na hrubé domácí spotřebě energie. Maximální synergie s ohledem na plnění dalších závazků (například omezení skládkování tuhých komunálních odpadů) a příležitostí pro domácí průmysl - dodavatele/tvorbu pracovních míst. Variantní zpracování NAPu a jeho multikriteriální hodnocení. Maximální urychlení zastavení podpory neefektivních obnovitelných zdrojů na základě NAPu.

e) rafinérský průmysl – definice potřebných kapacit pro zásobování či energetickou bezpečnost ČR, zejména v krizových stavech. Strategie náhrady ropy alternativními palivy, zejména zemním plynem ale i uhlím pro krajní krizové scénáře.

f) uhlí – zrušení apriorních omezení těžby, jasná strategie maximálně efektivního (ekonomicky i množstevně) využití těžitelných zásob pro domácí energetiku (zajištění potřeb elektřiny a tepla v dlouhodobém horizontu), vycházející z předpokládaného vývoje potřeb. Úpravou legislativy výrazně zkrátit dobu přípravy a zjednodušit schvalování projektů v oblasti zpřístupňování ložisek primárních energetických zdrojů

g) teplárenství – podpora diverzifikace palivové základny, částečná náhrada uhlí jinými ekonomicky efektivními domácími zdroji (biomasa, komunální odpad, jaderná energie, příp. další), případně zemní plyn v případě špičkových zdrojů. Rozumná podpora kombinované výroby elektřiny a tepla na bázi úspory primárního paliva a naopak omezení neefektivní (technicky i ekonomicky) kondenzační výroby elektrické energie.  Srovnatelné zatížení tepláren a individuální výroby tepla externalitami.

i) věda a výzkum - důraz na podporu vědy, výzkumu a soustavného rozvoje lidských zdrojů v oblasti energetiky.

h) legislativa – postup a forma harmonizace energetické legislativy s EU s cílem odstranění spekulativních i jiných prvků bránících investorům v efektivním postupu při realizaci investicí v energetice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobná specifikace opatření

 

ü  systematické a průběžné vyhodnocování scénářů rozvoje a formulování podkladových analýz a doporučení pro vládu a orgány státní správy, včetně přípravy zásadních dílčích dokumentů energetické politiky ČR.

 

ü  provázanost územních energetických koncepcí a územních rozvojových plánů na SEK se zodpovědností   centrálních orgánů za jejich soudržnost a celkovou kompaktnost

 

ü  zrušení apriorní administrativní blokace přístupu k energetickým surovinám, zajištění možnosti provedení investic do energetických zdrojů a distribučních a přenosových sítí v reálném čase

 

ü  pravidelné zveřejňování oficiální predikce střednědobé spotřeby elektrické energie a zemního plynu v OTE – zajištění odborné oponentury zpráv a použité metodiky s cílem posílit vlastní nezávislé analytické a prognostické kapacity státu v energetice

 

ü  smysluplná a efektivní kogenerace

 

ü  povinnost stability jak z hlediska zdrojového, tak i přenosového na všechny zdroje s důrazem na zajištění dostatečné a udržitelné domácí produkce s přebytkovým saldem

 

ü  zajištění dostatečné surovinové základny u CZT/modernizace stávajících provozů systému centrálního vytápění a zajištění přechodu na disponibilní alternativní druhy paliva u těchto provozů

 

ü  nesnižovat vliv a kontrolu státu ve strategických společnostech působících v oblasti energetiky a posílit princip zodpovědného řízení při výkonu státní moci v energetice

 

ü  prostředky z neefektivní podpory OZE investovat do vědy, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů v oblasti energetiky

 

ü  rozšířit/zajistit  schopnosti dodávek energií v lokálních (ostrovních) subsystémech

 

ü  zavést systém simulace a prověrek vyhlašování stavů nouze a jeho legislativní ukotvení

 

ü  legislativně zabezpečit povinné standardy rezerv energií bez dodatečné ryze fiskálně koncipované nákladové zátěže

 

ü  zabezpečení ostrovního provozu elektrizační soustavy a nouzového zásobování větších sídelních celků v územních energetických koncepcích (krajů) / důraz na soběstačnost, kde je efektivní nebo nezbytná (budování ostrovních provozů a posilování energetické nezávislosti, pokud je smysluplná)

 

ü  definovat krizové řízení – tedy povinnosti účastníků trhu ve stavech nouze (omezení spotřeby, praktická součinnost atp.) a zajistit účinné mechanismy jejich vymahatelnosti (kontrolní mechanismy, sankce a nápravná opatření)

 

ü  ekonomicky efektivní energetické využití odpadů, prioritně přímé (termické) využití ve větších kogeneračních zařízeních s ohledem na kvalitu ovzduší a ochranu zdraví lidí

 

ü  ochrana průmyslu před extrémně vysokými cenovými vlivy politiky klimatických změn alespoň v míře srovnatelné s průmyslovými státy EU

 

ü  povinné prozkoumání všech zdrojů v rámci pevné kategorizace jakožto strategických rezerv (ČU Frenštát, SG) nezávislou státní organizací

 

ü  prioritou energetických úspor výkon/efektivita energetických a průmyslových výrobních zařízení, budov a dopravy (v tomto pořadí) – orientace na skutečnou úsporu primární energie (posouzení efektu opatření v rámci energetického řetězce)

 

ü  po vypršení smluv s dotovanými cenami podpořit dodávky z těchto zdrojů za tržní ceny

 

ü  definování cíle maximální dovozní energetické závislosti (v procentech) včetně důrazu na diverzifikaci zdrojů a přepravních tras pro tyto suroviny

 

ü  struktura ES založená na jaderné energetice a řízení spotřeby s významnou rolí kogeneračních zdrojů výroby elektřiny a akumulačních zařízení

 

ü  transformace ES z řízení na straně výroby na koordinaci řízení výroby a spotřeby s využitím akumulačních systémů. Vytvořit podmínky pro účast spotřeby na zajištění rovnováhy bilance včetně dodávky regulační energie, zejména s využitím tarifních nástrojů a podmínek přístupu na trh

 

ü  veřejná doprava založená na ekonomicky smysluplném využívání energetických zdrojů s ohledem na životní prostředí (nejen elektromobilita, ale především CNG atp.)

 

ü  plná podpora (včetně politické) pro integraci tuzemského trhu s elektřinou do západoevropské tržní oblasti

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět