Stanovisko ke sdělení Komise o modernizaci státní podpory v EU

SP ČR pozitivně vnímá snahu Komise v současných složitých ekonomických podmínkách modernizovat kontrolu státní podpory.

Preambule

V souvislosti se snahou zlepšit správu a fungování jednotného trhu Evropské unie jako zdroje růstu a pracovních příležitostí zveřejnila Evropská komise 8. května 2012 sdělení „Modernizace státní podpory“ (KOM (2012) 209). K řádnému fungování jednotného trhu je potřeba dvou nástrojů – regulace a politiky hospodářské soutěže, do níž spadá i kontrola státní podpory.

Finanční a hospodářská krize ohrozila integritu jednotného trhu. V tom spatřuje Komise možnost reakcí, které odporují pravidlům hospodářské soutěže. Případů neoprávněné a pravidlům odporující státní podpory přibývá. Cílem sdělení je důraz na adresnější vynakládání veřejných výdajů v zájmu posílení růstového potenciálu Evropy.

Následné legislativní návrhy budou předloženy jako ucelený balík v druhé polovině roku 2012.

Klíčové body

 • Vytvořit cílenější rámec, který umožní členským státům přispět jak k realizaci strategie Evropa 2020, tak ke konsolidaci rozpočtů.
 • Modernizovat kontrolu státní podpory v zájmu zkvalitnění dohledu, který vykonává Komise.
 • Přeměnit kontrolu státní podpory v nástroj, který napomůže řádnému hospodaření s finančními prostředky.
 • Vymezit společné zásady a racionalizovat pokyny ke státní podpoře.

Obecné stanovisko SP ČR

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) jako zástupce zaměstnavatelské a podnikatelské sféry na národní i evropské úrovni vítá všechny iniciativy směřující k růstu, hospodářskému oživení, konkurenceschopnosti a tvorbě pracovních míst.
 • SP ČR vnímá pozitivně snahu Komise v současných složitých ekonomických podmínkách modernizovat kontrolu státní podpory, tak aby státní podpora byla přínosem, veřejné prostředky byly vynakládány efektivně a kontrola ex ante byla zaměřena na případy s nejrozsáhlejším dopadem na vnitřní trh.
 • Modernizovaná kontrola státní podpory musí být úzce navázána na strategii Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy.
 • Pravidla státní podpory musí být zpřesněna a zjednodušena v zájmu jednotné aplikace, racionálního procesu posuzování a právní jistoty.
 • SP ČR však současně vyjadřuje obavu, aby balíček legislativních návrhů, které Komise připravuje pro druhou polovinu 2012, nepřinesl další administrativní a finanční zátěž. Doporučuje tedy velmi důkladnou analýzu dopadů těchto návrhů.

Specifická doporučení

 • V souvislosti se sdělením o lepší správě jednotného trhu a využitím cyklu evropského semestru se SP ČR domnívá, že by Komise měla jednoznačně definovat souvislost modernizace s evropským semestrem pro ekonomické řízení.
 • SP ČR může podpořit posílení pravomocí členských států v oblasti veřejné podpory, současně však upozorňuje, že decentralizace kontroly státní podpory s sebou nese riziko zvýšení objemu (nelegální) státní pomoci, což může mít škodlivý efekt na hospodářskou soutěž. Decentralizace musí být proto vyvážena zárukou, že legislativa státní podpory nebude aplikována subjektivně, ale jednotně ve všech členských státech. Členské státy neměly doposud mnoho pobídek k tomu, aby dodržovaly pravidla státní podpory.
 • Další diskuse v Radě by se měla zaměřit na nastavení vztahů mezi Komisí a členskými státy, jasné rozdělení pravomocí a v tomto kontextu i na definici velké a malé podpory.
 • SP ČR může podpořit návrh vymezení úměrnějších a diferenciovanějších pravidel zaměřených na případy s nejvyšším dopadem na vnitřní trh i větší odpovědnost členských států. Nicméně dává přednost zkvalitnění kontroly ex post, spíše než jejímu dalšímu zesilování. 
 • Komise zvažuje v souvislosti s revizí a racionalizací pokynů ke státní podpoře v první fázi mimo jiné i o konsolidaci pokynů k regionální státní podpoře. SP ČR se domnívá, že tyto pokyny by měly důsledně reflektovat politické cíle kohezní politiky 2014 - 2020 a nadále uznávat zásadní úlohu velkých podniků a jejich přínos pro rozvoj evropských regionů a pro všeobecný růst. Stejně tak považuje Svaz limitování regionální státní podpory pro malé a středně velké podniky (dále jen MSP) jako neoprávněné a volá po zachování aktuálních stropů regionální podpory. 
 • Pokud jde o případný přezkum nařízení de minimis, doporučuje SP ČR analýzu dosavadního využívání podpory de minimis v jednotlivých členských státech. Přínos podpory de minimis k cílům EU lze jen těžko doložit. Zvýšení prahu de minimis s sebou nese riziko, že členské státy budou mít snahu zvyšovat úrovně své podpory, a to povede k poruchám hospodářské soutěže (zejména mezi MSP). V úvahu je nutno vzít i kumulaci s různými národními, regionálními a lokálními opatřeními.
 • V případech, kdy hospodářskou soutěž narušují dotace z třetích zemí a nejsou aplikována pravidla Světové obchodní organizace, Svaz důrazně doporučuje, aby při sjednávání dvoustranných dohod o volném obchodu byla věnována zvýšená pozornost ustanovením o dotacích. 

V Praze dne 9. srpna 2012

Ing. Vladimíra Drbalová, Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět