Stanovisko k aktualizaci Státní energetické koncepce

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k aktualizaci Státní energetické koncepce    .

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) oceňuje předložený dokument, který představuje velmi kvalitní základ pro vytýčení perspektivy české energetiky do roku 2040. Aktualizace nepochybně vykazuje ambici řešit stávající nedostatky energetického sektoru v celé jejich šíři. Zvláště je třeba vyzvednout, že dokumentem se stát hlásí k zodpovědnosti ve velmi citlivé otázce regulace vycházející z nákladů a přiměřeného zisku.  

Vzhledem k rozsáhlým negativním distorzím z posledních let, jakož i rozsáhlým úkolům, jež před energetickým sektorem a jeho aktéry stojí, je však nutné novou podobu Státní energetické koncepce (SEK) nadále co nejdetailněji do konce letošního roku precizovat, aby se stala skutečně funkčním rámcovým řídícím dokumentem.  Za tímto účelem SP ČR doporučuje:

- Dopracovat k jednotlivým předkládaným nástrojům implementace SEK příslušnou důkladnou analytickou část
  (náklady a přínosy)

- Využít proces SEA k závazné parametrické kvantifikaci stávajícího stavu elektroenergetiky a teplárenství

- Výše uvedené kvantifikace a analýzy by vždy měly zahrnovat minimálně následující aspekty:

 • výkon, výroba, spotřeba
 • ekonomické, fiskální a cenové faktory
 • bezpečnost a stabilita
 • environmentální závazky a technické možnosti (energetický potenciál, úspory a odolnost)
 • všechny energeticky využitelné suroviny a zdroje a využitelný potenciál

- Zvážit vypracování alternativních scénářů rozvoje energetiky z hlediska klíčových parametrů: zajištění 
  dostatečného množství energie pro konečného odběratele, omezení rizik v oblasti zásobování energií, vytvoření 
  předpokladů pro zajištění nezbytné energetické bezpečnosti, posílení a stabilita přenosů elektrické energie,
  snížení energetické náročnosti a využívání investic s technicky vyspělými technologiemi.

Jsme přesvědčeni, že takto doplněna přispěje SEK zásadně nejen k větší transparentnosti energetického sektoru ale i k vyřešení řady dlouhodobě opomíjených palčivých problémů v oblasti elektroenergetiky, přenosové soustavy i těžby nemluvě o životním prostředí a dalších návazných oblastech.

Níže uvádíme obsahově věcné dílčí připomínky členské základny Svazu, které si plně osvojujeme:

1. Konkretizovat časový a věcný rámec pro dosažení „80 % energetického využití energeticky využitelné složky odpadu po jeho vytřídění“ - (str. 13 a 19).

 Odůvodnění: Bez časového vymezení postrádá cíl smysl. Věta je velmi nešťastně formulována a zavdává pochybnosti ohledně smyslu a výkladu. Doporučujeme stanovit cíl omezení skládkování komunálního odpadu o 80 % do roku 2020 s tím, že u odpadu, který se nepodaří využít materiálově, se předpokládá jeho energetické využití.

 

 • 2. Kvantifikovat předpoklad úspor ze zateplování - (str. 14 a dále)  - „Velký potenciál úspor je zvláště v zateplování a
      postupné rozvoji pasivních budov.“

 

 Odůvodnění:  Takto obecná formulace je zavádějící a stále častěji se opakující v různých materiálech státních orgánů. Není zjevné, jakým způsobem byl tento „velký“ potenciál stanoven.  Národním akční plán energetické účinnosti České republiky z 19. srpna 2011 žádný potenciál úspor v budovách, který by mohl být označen jako velký, neidentifikoval.

 

 • 3. Doplnit kapitolu Rozvoj síťové infrastruktury - (str. 22) - o rekonstrukci, modernizaci a rozvoj soustav zásobování
      tepelnou energií.

 

 Odůvodnění: Soustavy zásobování tepelnou energií patří mezi síťovou infrastrukturu a jsou neodůvodněně pominuty.

 

 • 4. Usměrnit prioritní využití prostředků získaných především prodejem emisních povolenek - (str. 30) - v oblasti
      rozvoje energetické infrastruktury včetně aplikace efektivnějších technologií pro výrobu elektrické energie a tepla
      doporučujeme.

 

 Odůvodnění:  Adekvátní, systémově správné a věcně efektivní využití prostředků dodatečně získaných státem od soukromých subjektů v energetickém a průmyslovém sektoru.

 • 5. Konkretizovat a vést jako součást nástrojů pro prosazování SEK požadavek na zrychlení „povolovací procedury
      výstavby liniových staveb“  - (str. 32).

 

Odůvodnění:  Jeden z klíčových předpokladů úspěšného rozvoje energetiky.

 

Praha  15. srpna 2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět