Stanovisko k návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.

Stanovisko SP ČR k návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.

Zásadní připomínky:

1. K názvu zákona, nadpisu části první, § 1 a § 2

Požadujeme terminologii „experimentální“ ponechat.

V platném znění zákona je použitá terminologie, tj. "experimentální vývoj", která odpovídá platné evropské legislativě.

 

2. K § 3 odst. 3 písm. a)

Ponechat původní text.

Původní text je zbytečné doplňovat, protože doplněné věci vyplývají již z definic výzkumné organizace i infrastruktury.

 

3. K § 5a odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a)

Ponechat původní text. 

Navržená změna způsobí pouze to, že všichni poskytovatelé budou žádat o detailní členění podle jednotlivých výzkumných organizací. Přibude administrativa, jinak nedojde k žádným změnám.

 

4. K § 7 odst. 7

Požadujeme aplikovat následující kompromisní znění dávající vyšší pravomoci poskytovatelům:

"(7) Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, přičemž hodnocení provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel může výši podpory upravit podle VLASTNÍHO podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik 7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní."

Navržená změna není dostatečně vysvětlena. Poměrně zásadním způsobem odstraňuje existující způsob hodnocení (poměrové hodnocení za období 5 let) a ničím konkrétním jí nenahrazuje. To vytváří prostor pro netransparentnost celého procesu. Pokud nedojde ke zjednodušení, tak nebude žádný prostor pro změnu metodiky hodnocení VaVaI, po které se dlouho volá.

Kromě toho je nadále umožňováno, aby poskytovatel upravil hodnocení na základě svého vlastního podrobného hodnocení dle mezinárodně uznávaných metodik. Žádná mezinárodně uznávaná metodika neexistuje, kdyby existovala, stane se základem pro novou metodiku hodnocení VaVaI v ČR.

 

5. K § 10 odst. 1

Ponechat původní znění.

Prodloužení lhůty pro poskytování podpory není dostatečně zdůvodněno. Není důvod, proč spojovat poskytnutí podpory se zadáváním údajů do IS VaVaI. Prodlužování lhůty jen způsobí další komplikace jednotlivým VO, zvláště při podpoře ve výši 100%, kdy nemají prakticky jiné příjmy, z kterých projekt spolufinancovat.

 

6.K § 18 odst. 4 písm. b) a odst. 6

Požadujeme upravit formulaci odkazem na veřejně přístupné registry a zúžit počet osob, u kterých se prokazuje způsobilost:

Současná úprava je administrativně zbytečně náročná a nákladná, protože povinuje celý statutární orgán uchazeče k prokázání trestní bezúhonnosti a k doložení čestného prohlášení.

 

§ 18 odst. 4 písm. b)

Doplnit: „… u osob, které v daném případě jednají jménem uchazeče a které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče…“ a doplnit na závěr odstavce „…pokud nelze tyto údaje ověřit z veřejně přístupných registrů.“

 

§ 18 odst. 6

Doplnit ve třetí větě: „… u osob, které v daném případě jednají jménem uchazeče a které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče…“ a doplnit na závěr odstavce „…pokud nelze tyto údaje ověřit z veřejně přístupných registrů.“

 

7. K § 33a odst. 2 písm. c)

Požadujeme tento bod formulovat: "c) podporu inovací v podnicích".

Je uvedeno, že MPO odpovídá mimo jiné zejména za "podporu inovací v malých a středních podnicích". Souvisí to sice s obecným upřednostňováním MSP, ale z obecného pohledu je nutné podporovat inovace i ve velkých podnicích.

 

Ponechat původní znění.

V textu je použit termín „průmyslový výzkum“, který však zák. 130/2002 Sb. nezná!  

 

8. K § 35 odst. 5

Požadujeme tento odstavec integrovat do odstavce 4) a nevkládat nový. Odstavec 4) pak bude řešit všechny možnosti ukončení členství.

 

9. K § 35 bod 3

Požadujeme upravit 2. větu následovně:

„Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace tak, aby byli paritně zastoupeni zejména přední odborníci základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací různých oborů.

 

10. K § 35 odst. 7 (původně 6)

Ponechat původní znění.

Nepovažujeme za nejasnost - je to celkem běžné opatření pro „obnovu“ členů.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět