Stanovisko k návrhu omezení užití některých nebezpečných látek v elektro

Stanovisko Svazu průmyslu ČR k návrhu nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních    .

 Zásadní připomínky:

 Předmětem předloženého návrhu nařízení vlády je zajištění rozpracování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a její transpozice do právního pořádku České republiky.

I přesto že se připravovaný návrh nařízení vlády jednoznačně vztahuje na výrobce, dovozce a distributory dotčených zařízení, doporučujeme zaměřit se též při jeho posuzování na následující otázky:

 

  • § 4 Omezení používání některých nebezpečných látek

 

Odst. 1 Elektrozařízení uváděná na trh nesmí obsahovat nebezpečné látky, jež stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz obsahu nebezpečných látek v elektrozařízeních podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se týká též obsahu těchto látek v kabelech a náhradních dílech pro jejich opravy nebo opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacit.

Odst. 5 Odstavec 1 se nepoužije na kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity:

  1. elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006

Z ustanovení § 4, odst. 1 obecně vyplývá, že elektrozařízení uváděná na trh nesmí obsahovat nebezpečné látky ….

Ale v případě kabelů, nebo náhradních dílů pro opravy atd. pro elektrozařízení uvedená na trh před 1. červencem 2006 se přítomnost nebezpečných látek, ve smyslu odst. 5, písm. a) tohoto paragrafu, připouští.

Z ustanovení tohoto paragrafu však není zřejmé, v jakém časovém horizontu zpětně bude obsah nebezpečných látek u elektrozařízení, s výjimkou komponent uvedených v odst. 5, písm. a), sledovaný.

V tomto smyslu doporučujeme jeho úpravu.

2.    § 5 Výrobce

Odst. 8 Výrobce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení, které uvedl na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky nebo je případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již bylo dodáno konečnému uživateli.

Z ustanovení odst. 8 tohoto paragrafu jednoznačně vyplývá povinnost výrobce elektrozařízení, které uvedl na trh a které není v souladu s požadavky tohoto nařízení vlády, přijmout okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky nebo je případně stáhnout z trhu nebo učinit opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již bylo dodáno konečnému uživateli.

Předpokládaný postup může mít dopad i na konečného uživatele elektrozažízení a z uvedených formulací není jasné, kdo odpovídá za případnou náhradu škody. V této souvislosti rovněž není zřejmé, ke kterému datu zpětně se tato povinnost na výrobce vztahuje.

V tomto smyslu požadujeme ustanovení odst. 8 tohoto paragrafu doplnit.

SP ČR doporučuje zvážit doplnění návrhu nařízení vlády o problematiku týkající se povinností právnických případně fyzických osob, které nejsou ve smyslu předloženého návrhu nařízení vlády „distributorem“ ani „dovozcem“ a pořízené elektrozařízení obsahující nebezpečné látky nainstalují a uvedou do provozu v podmínkách České republiky.

SP ČR dále požaduje zvážit úpravu návrhu tak, aby byly omezeny dopady administrativní náročnosti požadavků na předložení českých překladů technické dokumentace k jednotlivým výrobkům.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět