Stanovisko k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích

Stanovisko k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích  .

Zásadní připomínky:

Novela jasně neřeší prvotní problém vodovodních a kanalizačních sítí v průmyslových areálech, tj. zda spadají pod tento zákon či nikoliv.

§1, odst. 2: podnikový vodovod a podniková kanalizace nebyly zřizovány ve veřejném zájmu. Zákon by měl řešit především práva ve vztahu k fyzickým osobám. Pokud dojde ke změně na „veřejný/ou“ vodovod / kanalizaci, pak půjde o vodní dílo (dodatečné povolení, řešení změn …). Měla by být stanovena i přechodná doba pro zavedení systému pro nově, pod zákon zařazené vodovody a kanalizace.


§1, odst. 3: v zákoně by měly být definovány „provozně související vodovody a kanalizace“, pokud jsou definovány jinou legislativou, pak by bylo vhodné uvést odkaz.
Nenavazuje zde výklad pojmu fyzická osoba s §2, odst. 4, který definuje osobu trvale využívající vodovod nebo kanalizaci.


§2, odst. 2: uvádí se, že kanalizací je také kanalizace k odvádění srážkových vod samostatně. Toto je v rozporu s definicí §1, odst. 4 b), který říká, že se zákon nevztahuje na kanalizace k odvádění srážkových vod.


§2, odst. 3: bylo by vhodné definovat též co je to „správa“ vodovodů a kanalizací.


§2, odst. 9: definice oprav, obnovy, zhodnocení …, co kam lze započíst zřejmě není pro praxi dostatečná. Výměna starých zařízení se prolíná s modernizací a technickým zhodnocením.

§3, odst. 2: u definice kanalizační přípojky by mohlo být uvedeno, že je zaústěna do kanalizační stoky (ne do stokové sítě, viz §2, odst. 2).


§3, odst. 3: určení vlastnictví přípojky by se mělo uplatnit pouze ve sporných případech, není vzat zřetel na stavebníka, investora apod. Definice by měla být postavena opačně, tj. až neprokáže-li se nebo nedojde k dohodě čí je přípojka, je jejím vlastníkem vlastník pozemku nebo stavby.


§3, odst. 4: u těsnosti by mělo být uvedeno splnění požadavku technické normy.


§3, odst. 5: u těsnosti by mělo být uvedeno splnění požadavku technické normy. Mohl by být řešen požadavek na těsnot v průběhu životnosti.


§3, odst. 7: opravy přípojek, i pokud jsou na jiných pozemcích, měl by je hradit provozovatel (ne jen na veřejných pozemcích).


§3, odst. 8: u zkoušek vodotěsnosti doplnit že se provádí za účasti vlastníka a provozovatele (vodovodu nebo kanalizace - asi podle toho, co se zkouší).


§19, odst. 5: při odběru z jiných zdrojů nemusí jít nutně o zdroje provozované provozovatelem vodovodu – ale i zdroje odběratele (není zde uveden).


§23, odst. 5: vznikla asi chyba: vypadla věta, že v ochranném pásmu lze provádět některé činnosti "jen se souhlasem vlastníka nebo provozovatele" (dle smlouvy).

 

 

k § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odst. (5) zní V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze  … provádět činnosti dle a);b);c); a d).

Podnik jako vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu si nedovede představit, že na jeho vodovodu by se prováděli zemní práce, stavby, konstrukce, vysazovali trvalé porosty, prováděli skládky, atd. Požaduje do novely zákona 274/2001 Sb. začlenit nové znění § 23, odst. (5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky nelze …a);b);c); a d)

 DČOV: V současné době není možné vyčištěnou vodu z DČOV vypouštět vyčištěné vody např. do dešťové kanalizace. Mnozí majitelé/rodiny těchto zařízení se dostávají do situace, že nemohou své stávající neekologické zařízení (septiky, trativody..) nahradit za DČOV a to z důvodu velikosti pozemku či hydrogeologických podmínek (není možné zasakování, případně jen částečně). Dle našeho názoru by měla tuto problematiku novela zákona o VaK řešit resp. jasně povolit. Dále se domníváme, že domovní ČOV či menší lokální čističky odpadních vod jsou značně znevýhodňovány Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje, který například v daném území počítá s centrální ČOV. Dle našeho názoru by měly tyto plány být koncipovány jako alternativní tj. plán by měl zohledňovat více variant. Případně by plán mohl konstatovat, že v daném území (lokalitě) je možné realizovat lokální/individuální ČOV do kapacity X EO.

  

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno spolupracující organizací CEMS

Praha 24. října 2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět