Stanovisko k návrhu zákona o podpoře MSP

Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 Zásadní připomínka:

 SP ČR požaduje provést úpravu druhé věty v § 5 odst. 1 následovně:

„V případech podpor podle §4 odst. 2 písm. c) až f) jsou finanční prostředky poskytovány  též z rozpočtové kapitoly jiného ministerstva.

Zdůvodnění :

Zásady využívání prostředky z rozpočtových kapitol jiných ústředních orgánů než MPO určených na podporu MSP by měly být sjednoceny. K tomu je potřebné, aby prostředky učené na podpory formou záruk a úvěrů byly realizovány prostřednictvím ČMZRB, což by zjednodušilo orientaci podnikatelů pro vyhledávání zdrojů podpor a vedlo k sjednocení postupů a pravidel, které budou muset příjemci těchto podpor respektovat.           

 
 

Praha 22. listopadu 2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět