Stanovisko k Návrhu zákona o změně daňových zákonů...rekodifikace práva hmotného

Stanovisko k Návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rektifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách.

Vzhledem k rozsahu a nepřehlednosti materiálu byla doba poskytnutá pro připomínky nedostatečná. Vážným nedostatkem je skutečnost, že změny nebyly konzultovány v průběhu přípravy Návrhu.

Mnohé změny mají dopad na postavení daňových subjektů a tím na podnikatelské prostředí. Mění se nad rámec fungující praxe. Přesto  návrh neobsahuje RIA.

Předložený materiál vede k znepřehlednění daňové legislativy, nejednotnosti výkladu a snížení právní jistoty daňových subjektů. Nerespektuje požadavky na jednoduchost a srozumitelnost pro uživatele.

V důvodové zprávě je jako hlavní argument změn uvedena rekodifikace soukromého práva. Nicméně řada změn s touto rekodifikací vůbec nesouvisí, mnohé z nich jsou implementovány neúplně (nesprávně).

 Se stávajícím Návrhem vyjadřujeme nesouhlas. Naše argumenty proti Návrhu jsou pouze výčtem příkladů, nelze je považovat za úplné, a to z výše uvedeného důvodu (krátkost času a rozsáhlost změn). Uvádíme nejvážnější z nich:

 1. Zpřísnění podmínek nad rámec potřeby rekodifikace soukromého práva
 • Např.: výrazné zpřísnění pokut v daňovém řádu, nová definice leasingu (zpřísnění a v podstatě zánik dnešní formy leasingu)

            2.     Neopodstatněné změny

 • Zbytečné změny definic, např.: nová definice příjmů dle § 7 ZDP, terminologie cen obvyklých. Jedná se o změny, které v praxi problémy nečinily.

             3.     Riziko výkladových problémů (používání nesourodých pojmů např. služebnost x zřízení věcného břemene, dluh x závazek))

             4.    Nepřehlednost, nesprávná implementace

 • Definování pojmů rozptýlené v různých paragrafech bez odkazů na paragrafy, ve kterých je definice uvedena
 • Nejednotnost nově zaváděných pojmů (například služebnost vs. zřízení věcného břemene)
 • Pouhé terminologické nahrazení slova bez zvážení dopadu nového znění příslušného paragrafu/odstavce
 • Technické chyby (nesprávné číslování, odkazy…)

               5.   Absence RIA

 • Návrh obsahuje změny dopadající negativně na podnikatelské prostředí a jde proti stimulaci rozvoje hospodářství
 • Např.: zrušení výjimek z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění (§ 5 odst. 2), které zhoršuje situaci na trhu práce například skrze zrušení výjimky pro odstupné. S tímto opatřením vyjadřujeme trvalý nesouhlas

Požadujeme:

 • Provést novelu daňových zákonů pouze v rozsahu nezbytně nutných úprav v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a u provedených změn zajistit správnou implementaci. Tuto novelu předložit v přehledné podobě.

 

 • Urychlit přijetí změn daní, které by měly stimulovat hospodářství. Například:
  • Zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku
  • Dále oblast podpory exportu, technického školství….

 

 • Obnovit institut individuálního promíjení daně i vzhledem ke zvýšenému riziku neúmyslné chybovosti v souvislosti s novelizacemi zákonů.
  • V poslední době trend ze strany státu, který směřuje k čím dál častějšímu přenášení povinností a odpovědnosti za výběr daně resp. plnění příjmů státního rozpočtu na bedra daňových subjektů.
  • Plátce principiálně odpovídá celým svým majetkem za plnění povinností, které v mnohých případech nemůže sám ovlivnit. Současně s tím je nutné zohlednit, že mnohé z těchto povinností znamenají na straně daňových subjektů navýšené materiální a personální výdaje a dále také v mnohých případech přinášejí situace, které z hlediska praktického podnikání jsou téměř neřešitelné (viz přenesení daňové povinnosti či změny v oblasti srážkové daně)
  • V této souvislosti pak dochází ke zpřísňování povinností a zvyšování zátěže a odpovědnost těchto osob, přitom v důsledku přenosu této odpovědnosti dochází také ke zvýšení pravděpodobnosti chyb u daňových poplatníků. V návaznosti na to by měl stát benevolentnější v případě např. neúmyslných pochybení a vytvořit si prostor pro individuální promíjení daně. Novela daňového řádu, která je součástí balíčku, však jde přesně opačným směrem, kdy se naopak sankce na straně daňových subjektů zpřísňují a sankce za pochybení státu se zmírňují.

Příklady:

ž Přenos daňové povinnosti DPH ve stavebnictví § 99e

ž Nová povinnost všech českých plátců ověřovat daňový domicil všech poplatníků a to i v případě, kdy jde s velkou pravděpodobností o české daňové rezidenty v souvislosti s § 36 odst. 1 písm. c) ZDP

ž Institut ručení daně u DPH (institut nespolehlivého plátce, ručení v případě úhrad na nezveřejněný účet

ž Povinné podávání přehledů pojistného elektronicky (II. pilíř důchodové reformy)

 V rámci projednávání jsme byli seznámeni se stanovisky a připomínkami KZPS, HK, KDP, AMSP a SČMVD, které námi předložené argumenty potvrzují.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět