Stanovisko k návrhu zákona o státním rozpočtu

  Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na 2014  .

 

Zásadní připomínky:

 1. Požadujeme upravit  Přílohu "Rozdělovník" a do připomínkových míst v rámci režimu "Další připomínková místa napojená na e-klep" zařadit Svaz průmyslu a dopravy ČR- SP ČR (to platí i pro Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - KZPS ČR). Jde o připomínková místa ve smyslu čl. 5 písm.g) Legislativních pravidel vlády ("odborové organizace a organizace zaměstnatelů, pokud se věcný záměr týká důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek (§ 320 odst. 1 zákoníku práce) a připomínková místa stanovená mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána").
 2. Vedle Návrhu zákona požadujeme předložit pro jednání o státním rozpočtu i přehledný dokument obsahující základní východiska, změny, priority a odraz těchto priorit na příjmech a výdajích. V dokumentu by mělo být uvedeno zejména:
   • Struktura rozpočtu v návaznosti na hospodářskou politiku (strategické dokumenty) vlády – kvantifikace výdajů a příjmů versus priority hospodářské politiky (obsahující přehledné shrnutí předpokladů, priorit a souvisejících změn ve SR)

      > Například nastavení rozpočtu odrážející priority v oblastech jako VaVaI, infrastruktura, vzdělávání, odrazy 
         politiky snižování administrativní zátěže a úspor ve státní správě atd.

    • Shrnutí objemově relevantních metodických změn ovlivňujících vývoj položek příjmů a výdajů pouze metodickým vlivem.
   V Praze dne 18.07.2013
Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět