Stanovisko k návrhu zákona o POZE

Stanovisko SP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony  .

 

1. Zásadní obecné připomínky:  

 1. Zastavení podpory
 • SP ČR podporuje navrhované zastavení provozní podpory pro nové výroby energie z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu po 31. prosinci 2013.
 • SP ČR podporuje zachování podpory pro výrobu elektřiny z vysoko-účinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
 • SP ČR požaduje formou přechodných ustanovení zachovat provozní podporu pro zdroje, u nichž nedošlo k naplnění stávajícího platného Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP OZE) – tedy pouze pro větrné elektrárny, vodní elektrárny a výrobu elektrické energie a tepla z biomasy. Tato podpora by měla být poskytnuta výhradně pro zdroje uvedené do provozu do 31. prosince 2015, pro něž bylo vydáno příslušné, vhodně vybrané rozhodnutí (smlouva o připojení /autorizace/ v případě větrných, vodních elektráren a výroby elektřiny z biomasy a stavebního povolení v případě výroby tepla z biomasy) do data nastaveného na základě přezkumu nejaktuálnějšího stavu NAP OZE a vhodného z hlediska právně-legislativního, nikoliv však pozdějšího než 31. prosince 2013. SP ČR doporučuje podmínit poskytnutí provozní podpory těmto výrobnám splněním podmínek sídla firmy vlastníka v ČR a doložením seznamu vlastníků.

          B.     Fixace příspěvku na podporu OZE

 • SP ČR požaduje, aby návrh zákonné předlohy stanovil maximální možnou taxativní cenu (zastropování) na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny maximálně ve výši roku 2012, tedy 419Kč/MWh.

         C.     Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 • Bez připomínek 

 

      2. Zásadní konkrétní připomínky:

 • Požadujeme doplnit do §6 odst. 1, že v případě výrobny do 1 MW včetně musí být dosaženo kladné ÚPE. Znění dotčeného odstavce navrhujeme změnit takto:

slova „vstupního primárního paliva potřebného na výrobu této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž požadavek na dosažení poměrné úspory vstupního primárního paliva se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW“ nahradit za „primární energie potřebné na výrobu této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž u výrobny elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně se požaduje dosažení alespoň kladné hodnoty poměrné úspory primární energie“.

Odůvodnění: současný text umožňuje výklad, který není v souladu se směrnicí 2004/8/ES i s novou směrnicí 2012/27/EU a rovněž vyhláškou č. 453/2012 Sb. Cílem této úpravy je jednoznačnější formulace, která je v souladu s uvedenými předpisy.

 • V bodě 3 požadujeme nahradit slovo „nárokovaly“ slovy „měly nárok na“.  Rovněž doporučujeme nahradit označení odstavce pod číslem „8“ číslem „9“.

Odůvodnění: Považujeme navrženou slovní formulaci za nepřesnou, neboť pokud někdo nárokuje podporu, neznamená to, že opravdu na tuto podporu nárok má. Tato formulace by mohla umožnit i těm, kteří sice nárokují, avšak nárok na podporu nemají, provozní podporu uplatňovat i po roce 2013.

 • Požadujeme doplnit nové novelizační body, které upraví § 27 v tomto znění:

„§ 27 odst. 1 zní: „(1) Držitel licence na rozvod tepelné energie16) je povinen vykupovat teplo od výrobce tepla vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů nebo z obnovitelných a druhotných zdrojů a za tím účelem umožnit připojení výrobny tepla k rozvodnému tepelnému zařízení. Povinnost výkupu se vztahuje pouze na množství tepla, které neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části.“

„V § 27 odst. 2 písm. b) zní: „b) pokud držitel licence na rozvod tepelné energie již uspokojuje potřebu tepla teplem vyrobeným z obnovitelných zdrojů energie nebo teplem vyrobeným z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,“.

Odůvodnění: jedná se o úpravu povinného výkupu tepla z obnovitelných zdrojů, která je v současnosti nejasně formulována a způsobuje v praxi interpretační potíže. Je potřeba jasně vymezit případy, za kterých je na povinný výkup právo a za kterých naopak není. Pokud by výkup způsoboval provozní problémy a tím ohrožoval spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla například při minimálním výkonu výrobny tepla, není možné ho zákonem vynucovat.

 • Požadujeme doplnit nové novelizační body, které upraví § 27 v tomto znění:

„V § 27 odst. 3, 5, 6 a 7 se výraz „výrobce tepla“ nahradí výrazem „výrobce tepla, který uplatňuje provozní podporu tepla,“.

„V § 27 odst. 4 se výraz „výrobce tepla, “ nahradí výrazem „výrobce tepla. který uplatňuje provozní podporu tepla“.

Odůvodnění: specifikace povinného subjektu; povinnosti uvedené v § 27 se týkají jen těch výrobců tepla, kteří uplatňují své právo na podporu tepla a nikoli všech výrobců tepla z obnovitelných zdrojů.

 • V bodě 4, § 28 odst. 3 požadujeme úpravu znění druhé věty následujícím způsobem „Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny maximálně ve výši roku 2012“.

Odůvodnění: náklady na podporu obnovitelných zdrojů v ČR nyní dosahují kvůli selhání kontrolních mechanismů státu a politických reprezentací enormní výše pro domácnosti i firmy, což je jednoznačně dokladovatelné. Považujeme proto za naprosto oprávněné, aby stát a jeho reprezentanti v systému zastupitelské demokracie převzali vyšší míru zodpovědnosti za tyto náklady, nadále je nepřenášeli na občany a firmy a řešili způsob financování, aniž by vznikaly druhotné regulatorní a legislativní problémy (diferenciace plateb atd.)

 • V bodě 4 požadujeme uvést § 28 odst. 1 do souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Odůvodnění: Prostředky z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí lze použit pouze na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z hnědého uhlí. Podle věty třetí § 6 odst. 5 zákona o hospodaření energií operátor trhu eviduje příjmy z platby (za nesplnění minimální účinnosti) na zvláštním účtu a používá je na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z hnědého uhlí podle jiného právního předpisu. Není tedy možné, aby příjmy z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí byly používány obecně pro úhradu nákladů na podporu elektřiny a podporu tepla. Takové ustanovení by bylo v rozporu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o hospodaření energií.

 • V bodě 4, § 28 odst. 1 písm. c) a v § 28 odst. 2;  a v bodě 5 § 29 požadujeme nahradit výraz „konečné spotřebitele“ za výraz „odběratele tepelné energie“.

Odůvodnění: Dodávka tepelné energie od výrobce nebo distributora tepelné energie směřuje k odběrateli tepelné energie, tato tepelná energie je předmětem cenové regulace a probíhá na základě smlouvy o dodávce tepelné energie. Konečným spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která teplo pouze spotřebovává a v tomto případě dochází pouze k vyúčtování ceny za tepelnou energii mezi jednotlivé konečné spotřebitele od odběratele tepelné energie.

 • V bodě, Čl. II, odst. 3 požadujeme úpravu znění druhé a třetí věty následujícím způsobem „který uvede tuto výrobnu elektřiny do provozu do 31. prosince 2015 včetně, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Úřad stanoví pro výrobny elektřiny využívající energii větru uvedené do provozu do 31. prosince 2015“.

 

 • V bodě, Čl. II, doplnit odst. 4 následujícího znění „3.  Držitel pravomocného rozhodnutí o udělení stavebního povolení vydaného do XX. XX. 2013 pro výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii biomasy, který do 31. prosince 2013 uzavřel smlouvu o připojení pro tuto výrobnu elektřiny, a který uvede tuto výrobnu elektřiny do provozu do 31. prosince 2015 včetně, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Úřad stanoví pro výrobny elektřiny využívající energii větru uvedené do provozu do 31. prosince 2015 včetně výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů v souladu s postupy a parametry pro stanovení výše podpory pro rok 2013.“.

Odůvodnění k oběma výše uvedeným bodům: Považujeme za enormně důležité, aby se tato novelizace, jejíž prioritou je zastavení další provozní podpory OZE od 1.1.2014, v maximální možné míře vyhnula možnosti právního zpochybnění – jak ze strany soukromých investorů, tak i na základě případného neplnění závazků cílů 20/20/20 ze strany Evropské komise. Základem takového napadení by v konečném důsledku mohlo být pouze zpochybnění aktuálního NAP, schváleného v srpnu 2012. Proto by v návrhu přechodných ustanovení měly být stejně dlouhé lhůty pro zdroje, u nichž existuje možnost nenaplnění stávajícího platného NAP.

U přechodného ustanovení pro biomasu je důležitá i vazba některých stávajících rozpracovaných projektů – ať již k výrobě elektřiny či tepla – na čerpání prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje ve stávajícím programovacím období (2007-2013) a druhotný dvojí postih za změřenou investici či nevyčerpané prostředky – jak ze strany investorů tak i Evropské komise. 

 • V bodě, Čl. II, odst. 2- (doplněný) 4 doporučujeme nalézt lépe formulovat klíčové kvalifikační kritérium z hlediska správního rozhodnutí (např. vydaní stavebního povolení) s ohledem na daný zdroj (vítr, voda, biomasa) a příslušné určení času jeho obdržení či získání, nikoliv však pozdějším než 31. prosince 2013.

 

 • Odůvodnění: Podobně jako u předchozího bodu považujeme za žádoucí vyhnout se riziku právní retroaktivity. Zároveň je však nutné zabránit vytvoření možnosti zrychleným způsobem připojit dodatečné zdroje OZE nad úroveň NAP v daných oblastech, které by finanční náročnost českého řešení podpory OZE dále zvýšily.

3. Doporučení:

 • SPČR doporučuje předkladateli i vládě ČR využít veškerá možná zkrácení lhůt v legislativním procesu, aby mohl být návrh novely předložen co nejdříve oběma komorám Parlamentu České republiky a zákon vstoupil v platnost ještě před 31. prosincem 2013.
 • V návaznosti na tento návrh novely zákona č. 165/2012 Sb. (tzv. malá novela) SP ČR doporučuje pokračovat v pracích na následné velké novele zákona č. 165/2012 Sb, jakož i novele zákona č. 458/2000 Sb., Energetického zákona.
 • SP ČR dále doporučuje řešení problematiky POZE na Evropské úrovni tak, aby byly v rámci Evropy narovnány podmínky na trhu s elektrickou energií pro všechny odběratele včetně odstranění stávající diskriminace velkých odběratelů elektřiny v některých státech EU na úkor jiných kategorií odběratelů či jiných států.

Praha 19. 7. 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět