Stanovisko k návrhu na poskytnutí účelové podpory projektům VaVaI CZECRIN a JHR

Stanovisko k materiálu MŠMT „Návrh na poskytnutí účelové podpory projektům velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace CZECRIN a JHR“.

1. Žádáme doplnění materiálu o vyjasnění, zda nebudou aktivity projektu velké infrastruktury CZECRIN souběžně 
    podporovány i prostřednictvím projektů OP VaVpI.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Masarykova univerzita i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně budují v rámci projektů OP VaVpI dvě velká výzkumná centra v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jedná se o projekty „CEITEC - Central European Institute of Technology“ MU Brno a „Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC)“ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Prostřednictvím MŠMT a financí ze státního rozpočtu můžou být podporovány stejné aktivity jak u projektu CZECRIN, tak CEITEC či FNUSA – ICRC.

2. Žádáme doplnění materiálu o informace, z jakých uspořených výdajů státního rozpočtu pro roky 2013 až 2015
    budou projekty hrazeny.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Při přípravě a schvalování zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, nebyly oba projekty do výdajů návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 zahrnuty. V 7. odst. předkládací zprávy se však uvádí, že „Očekávané výdaje nepřekračují limity stanovené ve schváleném návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015.“Muselo tedy dojít k úspoře výdajů v hodnotě cca 55mil. Kč.

3. Žádáme doplnění materiálu o informace, z jakých zdrojů budou projekty CZECRIN a JHR hrazeny v letech
    2016 a 2017.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Oba projekty vytvářejí závazky také pro roky 2016 a 2017 v objemu cca 36 mil. Kč. V předkládaných materiálech však není nikde uvedeno, z jakých zdrojů budou projekty financovány.

4. Žádáme doplnění materiálu o informaci, z jakých důvodů je projekt CZECRIN předkládán až nyní, tedy v roce,
    kdy má být řešen.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Pokládáme za neobvyklé, že je vládě předkládán návrh na zahájení velké infrastruktury až ve druhé polovině roku, kdy má být zahájen. Vidíme v tom značné zpoždění.

5. Vyjadřujeme pochybnost, zda projekt CZECRIN přímo souvisí s výzkumem a vývojem. Typickým případem je
     klinické testování nových léčiv, což nepovažujeme za aktivitu vhodnou k financování z veřejných prostředků.

Zásadní připomínka

V Praze dne 1. srpna 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět