Stanovisko k Principům systému řízení VŠ, VaVaI v ČR

Připomínky SP ČR k materiálu „Principy systému řízení vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací v ČR“.

1. K návrhu usnesení vlády

Žádáme o vypuštění bodu II návrhu usnesení vlády a zapracování úkolu postupovat v souladu s principy pro předsedu AV ČR, GA ČR a pro předsedkyni TA ČR do stávajícího bodu III.1. návrhu usnesení vlády společně s vedoucími ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace.
Předseda AV ČR, GA ČR a předsedkyně TA ČR jsou významnými poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace a správci rozpočtových kapitol a není důvodu, aby jim v těchto funkcích vláda plnění úkolu pouze doporučovala.

Zásadní připomínka

2. K Principům - opatření

U opatření č. 2, 3, 5, 6 a 12 žádáme o uvedený konkrétního termínu jejich planění.
Termíny jako „průběžně“, „v návaznosti na vstup novely zákona o vysokých školách v platnost“, „2014 – 2020“ jsou nekonkrétní, opatření nebude možné vyhodnotit a nemá smysl, aby je vláda bez termínu plnění ukládala.

Zásadní připomínka

3. K Principům - opatření

Opatření č. 2 až 17 žádáme přeformulovat tak, aby bylo zřejmé, jaké materiály budou jejich výsledkem a kdo je bude schvalovat.
Formulace opatření č. 2 až 17 by měla být obdobná jako u opatření č. 1 „Předložení novely zákona o vysokých školách ke schválení vládou ČR a následně do dalších fází legislativního procesu.“. Formulace jako „Příprava podmínek …“, „Koncentrace činností …“, „Iniciace diskuze …“, „Rozvoj lidských zdrojů …“ atd. jsou nekonkrétní, opatření nebude možné vyhodnotit a nemá smysl, aby je vláda v tomto znění ukládala

Zásadní připomínka

4. K Principům – kap. III

Žádáme o doplnění samostatné části (obdobně jako u RVVI, GA ČR a TA ČR atd.), popisující úlohu Akademie věd ČR v národním inovačním systému, její specifika a o doplnění opatření v duchu Principů – obdobně jako u GA ČR podřízení MŠMT.
Přestože materiál podrobně popisuje nestandardní úlohu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, rozvolněnost vztahů GA ČR a TA ČR atd., tak zcela se vyhýbá nestandardnímu pojetí AV ČR jako správce rozpočtové kapitoly a poskytovatele dotací, jehož předseda a další orgány jsou voleny zaměstnanci.

Zásadní připomínka

5. K Principům – kap. III

Žádáme o jasné vymezení budoucí úlohy TA ČR jako jediného poskytovatele účelové podpory průmyslového výzkumu, vývoje a inovací a jeho vztahu k MPO, které kompetenčně odpovídá za tuto oblast. Dále v této souvislosti žádáme o vymezení kompetencí MŠMT a MPO v této oblasti v souladu s kompetenčním zákonem.
MPO je podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro „průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií“. Tomu neodpovídají ani stávající působnosti MPO v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale ani kompetence předpokládané Principy, zejména ve vztahu k TA ČR a částečně i MŠMT.

Zásadní připomínka

6. K Principům

Žádáme zohlednit v materiálu záležitost struktury organizací, zabývajících se VaVaI. ČR má vysoce nadprůměrný „státní“ sektor (zejména díky AV ČR), který spotřebovává cca 1/3 veřejné podpory. Průměr v rozvinutých zemích je 10 %. Naopak zde zcela chybí státem podporované instituce, zabývající se aplikovaným výzkumem, typu Fraunhoferovy společnosti, které by mohly/měly být oporou místního průmyslu.

Zásadní připomínka

7. K Principům – kap III 2.

Žádáme doplnění skutečnosti, že o zásadních otázkách rozhoduje orgán, složený majoritně z reprezentantů konzumentů veřejné podpory. Součástí změn by mělo být „finské“ pojetí Rady, kde by vedle reprezentantů státní správy zasedali významné osobnosti vědeckého světa (ale nikoli reprezentanti institucí) a reprezentanti podnikatelské sféry, která často rozhoduje o zaměření aplikovaného výzkumu, inovací a jejich realizaci, což je důležité z hlediska potřebného zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Doporučující připomínka

8. K Principům – kap III 3.

Žádáme doplnit kromě „grantových schémat“ také další nástroje, které by mohly transfer znalostí významně zlepšit.

Doporučující připomínka

Jednáním o vypořádání připomínek je pověřen Ing. Jan Proksch, tel.: 225 279 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 12. 12. 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět