Připomínky k návrhu Rámce společenství pro podporu VaVaI

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k návrhu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky vítá vydání návrhu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Rámec“), kde dochází k upřesnění definic či zavedení nových definic, které v současném Rámci chybí, což by celkově mělo vést k větší právní jistotě příjemců i poskytovatelů při poskytování veřejných prostředků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Rovněž oceňujeme uvedení podrobnější úpravy vztahující se k problematice financování výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur.

Předkládáme však následující připomínky, jejichž zohlednění by mělo vést k dílčím úpravám textu či většímu objasnění některých témat.

Kap. 1 Oblast působnosti a definice

Odst. č. 12 písm. a), k odst. č. 15 písm. e)

Požadujeme zachování dosavadního rozlišení jednotlivých kategorií výzkumu tak, jak je uvedeno v návrhu GBER, a jejich doplnění o aplikovaný neprůmyslový výzkum.

Odůvodnění

V uvedených bodech je předkládáno nové rozdělení kategorií výzkumu na základní a aplikovaný. Aplikovaným výzkumem se zde rozumí průmyslový výzkum a experimentální vývoj. V současném Rámci ani v návrhu GBER se takové rozdělení kategorií výzkumu neobjevuje/není navrhováno. Všechny předpisy týkající se podpory výzkumu, vývoje a inovací by měly mít dle našeho názoru stejné rozdělení jednotlivých kategorií výzkumu a vývoje.

Kap. 1.3 Definice

Odst. č. 15 obecně

Žádáme o sladění textu definic pojmů podle konečné verze Nařízení Komise GBER. Rozdílné formulace obsahují např. definice pojmů “aid intensity”, “aid scheme”, “gross grant equivalent”, “individual aid”, “start of  works”.

Odůvodnění

Ve stávající verzi návrhu Rámce jsou některé termíny definovány odlišně, než jak jsou uvedeny v poslední verzi GBER.

Odst. 15, písm. i)

Navrhujeme rozšířit definici účinné spolupráce při řešení projektu takto: “where the parties jointly define the scope of the collaborative project, contribute to its implementation and share its risks and outputs.”

Odůvodnění

Jak je uvedeno dále v dokumentu, tak se smluvní výzkum nepovažuje za účinnou spolupráci – při kolaborativním výzkumu je pro efektivní spolupráci nutné nejen sdílení společného cíle či záměru projektu a sdílení rizik a výsledků, ale rovněž sdílení samotné práce na projektu, tj. jeho realizaci či implementaci.

Odst. 15, písm. q)

Navrhujeme úpravu definice tak, aby zahrnovala také aplikovaný splečensko-vědní výzkum (neboli aplikovaný neprůmyslový výzkum) nebo vznik nové definice obsahující tento typ výzkumu.

Odůvodnění

Použití některých termínů v definici průmyslového výzkumu, jako např. „generic technology validation“ anebo „manufacturing method performance“ výrazně zužuje výklad aplikovaného výzkumu a zahrnutí aplikovaného výzkumu v oblasti společensko-ekonomických aplikovaných věd by mohlo být problematické, ačkoliv se jedná o důležitou součást výzkumu a vývoje přispívající k inovacím (zejména procesním).

Odst. 15, písm. aa) a bb)

Žádáme uvést v české verzi Rámce definici pojmu „zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi“ pouze pod písm. aa), jak je uvedeno v anglické verzi.

Odůvodnění

V české verzi návrhu Rámce byla definice pojmu „zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi“chybně rozdělena do dvou písm. aa) a bb) a následně tedy číslování definic neodpovídá číslování následujících definic v anglické verzi.

Kap. 2.1.1 Veřejné financování nehospodářských činností

Odst. 18

Požadujeme vysvětlení pojmu „relevant entity“ („...consist of annual financial statement of relevant entity.“).

Odůvodnění

Vysvětlení tohoto pojmu by přineslo větší právní jistotu. Obecný přístup při posuzování veřejné podpory u určitých subjektů nezávisí na právním statutu daného subjektu (viz GBER či nový diskuzní dokument EK „Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU”) a zejména u výzkumných infrastruktur se může jednat (a v ČR se jedná) o entity nemající právní subjektivitu. Z tohoto důvodu tyto subjekty nemají povinnost připravovat účetní závěrky a bylo by vhodné ujištění ze strany EK, že jsou možné i další způsoby doložení (použití spojení “…can consist of…” tomu nasvědčuje).

Odst. 19, písm. b)

Navrhujeme změnu formulace z „...where all income of those activitites is reinvested...“ na „...where all profit of those activitites is reinvested...“.

Odůvodnění

Při uvedení „technologického transferu“ (vnitřní povahy) jako neekonomické činnosti nedává požadavek reinvestice veškerých „příjmů“ smysl. Za těchto podmínek by byla jakákoliv aktivita „technologického transferu“ u výzkumných organizací utlumena, neboť by nemohly být udržovány a dále rozvíjeny.

Odst. 20

A) Navrhujeme navýšit limit z 15 % na 25 % „povolených“ omezených hospodářských činností pro výzkumné organizace anebo výzkumné infrastruktury

Odůvodnění

Zvýšení této hranice na 25 % by nemělo narušovat tržní prostředí, ale naopak by mohlo vést ke stabilizaci evropských výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur. Zároveň by změna měla vést k intenzivnější vzájemné spolupráci výzkumné a aplikační sféry. V nových výzkumných infrastrukturách v ČR ale také v rámci ERA by měl být podporován otevřený přístup.

B) Požadujeme sjednocení vymezení rozsahu „čistě ekonomické činnosti, kdy návrh GBER ve stejné věci stanovuje hraniční limit ve výši 15 % ročního objemu ekonomických činností a nikoliv 15 % z celkového ročního rozpočtu organizace, jak je uvedeno v aktuální verzi Rámce.

Odůvodnění

Považujeme za nutné vycházet jak v GBER tak také Rámci ze stejného základu. Považujeme to za důležité z hlediska právní jistoty a konzistentnosti právní úpravy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Navrhujeme vycházet při stanovení 15% limitu ze základu uvedeného v GBER, tj. 15 % z kapacit výzkumné organizace anebo výzkumné infrastruktury.

Kap. 2.2.1 Výzkum jménem podniků (smluvní výzkum nebo výzkumné služby)

Odst. 25, písm. a) u vysvětlivky č. 29

Požadujeme změnu textu z „...contract research is unique and it can be shown that there is no market for it.“ na „...contract research is unique and research organisation or research infrastructure can show that there is no market for it.“.

Odůvodnění

Z uvedené formulace textu není zcela zřejmé, kdo má prokazovat neexistenci trhu. Navrhovanou změnou dojde k jednoznačnému zpřesnění.

Odst. 25, písm. b) u druhé odrážky

A) Navrhujeme text „...in its service provider capacity,...“, odstranit. Formulace není zcela jasná a zejména v ní pojem kapacita.

Odůvodnění

V případě vyjednávání s cílem dosažení maximálního ekonomického benefitu může velmi záležet na množství a druhu oslovených potenciálních „kupců“. Kapacita zprostředkovatele (např. centra transferu technologií) tedy může hrát skutečně zásadní roli. Ačkoliv v definicích je poměrně jasně definován pojem „at arm`s length“ tak upozorňujeme na fakt, že „kapacita“ (a zkušenost) zprostředkovatele bude zásadní vždy a podle našeho názoru není nutné toto explicitně uvádět, protože by to mohlo navodit dojem, že bude třeba „určit“ kapacitu těchto poskytovatelů služeb dopředu.

B) Navrhujeme požádat o vysvětlení textu „marginal costs“. Dále by bylo vhodné toto uvést do definic nebo jinak v textu objasnit.

Odůvodnění

Není jasné, jaké náklady mají mezní náklady obsahovat, proto považujeme za důležité toto vysvětlení v textu uvést.

V Praze dne 13.2.2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět