Stanovisko SP ČR k návrhu vyhlášky - nakládání s odpady z autovraků

Stanovisko SP ČR k návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků.

 Zásadní připomínky:

  • Čl. I, bod 2. doplnit následovně:

c) identifikační číslo VIN autovraku.

Odůvodnění:

Formální upřesnění o jaké identifikační číslo se jedná.

  • Čl. I, bod 11. doplnit takto:

V příloze 2 se za bod 2.2.2.3 vkládají body 2.2.2.4 a 2.2.2.5., které znějí:

„2.2.2.4. Zpracovatel autovraků zpracuje autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 06 buď sám, nebo jej předá jinému zpracovateli autovraků. Provozovatel zařízení ke sběru autovraků, pokud není současně zařízením pro zpracování autovraků, předá autovrak zpracovateli autovraků spolu s fotodokumentací pořízenou podle § 4, odst. (4).

2.2.2.5. Při splnění …

Odůvodnění:

Upřesnění postupu při nové povinnosti (pořizování fotodokumentace). Pokud je zařízení pro sběr autovraků jiným subjektem než zařízení pro zpracování autovraků, měla by být možnost porovnání, v jakém stavu bylo vozidlo převzato „sběrným místem“
a v jakém stavu pak předáno do zpracovatelského zařízení.

-------------

Poznámka: Obdobně je navrhováno do nyní připravovaného nového věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností, část vozidla s ukončenou životností (nyní = autovraky):

Povinnosti sběrného zařízení v oblasti evidence:

  • pořizovat fotodokumentaci přijímaných vozidel

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností, podmínky pro převzetí a skladování vozidel s ukončenou životností, rozsah a způsob vedení evidence včetně rozsahu informačního systému stanoví prováděcí právní předpis.

V Praze 28. února 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět