Stanovisko k OP Doprava 2014 -2020

Stanovisko Svazu a průmyslu ČR k Operačnímu programu Doprava  2014 – 2020.

Kvitujeme, že OPD 2014 - 2020 směřuje s využitím  Dopravních sektorových  strategií k dokončení páteřní dopravní infrastruktury ČR ve všech dopravních módech a to  včetně  podpory intermodální dopravy, což  jsou základní podmínky pro budoucí konkurenceschopnost České republiky.

V předloženém dokumentu se hovoří o nutnosti odstranit nevyhovující technické parametry a nedostatečnou kapacitu železničních tratí, o významu železniční dopravy hlavně v příměstských aglomeracích, kde doprava silniční již není schopna poskytnout potřebou kapacitu a o nutnosti rozvoje multimodálních systému dopravy, hlavně železnice – silnice.

Rozdělení finančních prostředků OPD mezi dopravní infrastrukturu silniční a železniční je výrazně v nepoměru v neprospěch železniční dopravy, kdy silniční doprava má alokováno 53,96 % finančních prostředků OPD a doprava železniční pouze 30,29 % finančních prostředků OPD, což je mírně v rozporu s deklarací podpory rozvoje dopravy železniční. Uvádění finančních prostředků v rámci CEF (Connecting Europe Facility) v dokumentu týkajícího se OPD  je poněkud zavádějící, protože se jedná o dva rozdílné programy. Program CEF je dle doporučení Evropské komise prioritně určen k rozvoji železniční infrastruktury (zejména v dobudování TEN-T). Při součtu obou programů, tedy OPD + CEF není nepoměr v neprospěch železniční dopravy tak veliký, jako v samotném programu OPD (OPD+ CEF: 45,62 % finančních prostředků silniční doprava,  39,72 % finančních prostředků železniční doprava).

Předložený materiál předpokládá v rámci finančních prostředků OPD financovat rozšíření TSI v oblasti železniční dopravy i na tratě mimo TEN-T. Je skutečností, že infrastrukturní stavby splňující TSI jsou finančně nákladné a určitě je třeba zvážit, zda finanční náklad takovýchto staveb bude adekvátně využit jednotlivými dopravci  a nebude se jednat pouze o neefektivní využívání finančních prostředků. Pokud bychom zrekonstruovali železniční tratě mimo režim TSI, byli bychom schopni z přidělených finančních prostředků zrealizovat více staveb.

V rámci finančních prostředků OPD se předpokládá financování zavádění jednotného evropského systému řízení železniční infrastruktury (ERTMS) skládajícího se ze dvou částí ETCS a GSM-R i na tratě mimo TEN-T. Upozorňuji na vysokou nákladnost tohoto systému pro manažera infrastruktury i pro dopravce. Vybavení jedné lokomotivy mobilní částí ECTS představuje náklad cca 10 mil Kč a bez této mobilní části ECTS je celý systém ERTMS nefunkční.

V příloze 1 seznam velkých projektů OPD chybí zmínka o trati: „Velký Osek – Hradec Králové – Choceň“. Kde se aktuálně zpracovává studie proveditelnosti a mělo by se uvažovat s financováním v programovém období OPD 2014 – 2020.

K vodní dopravě je třeba konstatovat, že materiál nezohledňuje podporu rozvoje infrastruktury vnitrozemských přístavů. Dosud je zohledněna pouze kombinovaná doprava. Bohužel, v přístavech se většinou jedná o lomenou přepravu jednoho dopravního módu na druhý a nesplňuje se s ohledem na charakter zboží podmínka pro dopravu kombinovanou. Vzniká nutná potřeba na zpracování programu na podporu přístavů

Financování infrastruktury na vodních cestách – zásadní nesouhlas se snahou vyloučit možnost financování infrastrukturálních projektů na vodní cestě z prostředků EU. Je to v přímém rozporu s dopravní politikou EU a ČR. Není možné vyřazovat projekty, které jsou součástí TEN – T. 

V Praze 14. dubna 2014

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět