Stanovisko ke Konvergenčnímu programu ČR na léta 2014 - 2017 (aktualiazce duben)

  Stanovisko ke Konvergenčního programu ČR na 2013-2017 (aktualizace 4/2014).

Svaz průmyslu dlouhodobě podporuje hospodářskou politiku, která nepovede k dalšímu zadlužování ČR a podkopávání dlouhodobé stability veřejných financí. Cíl odstranění nadměrného schodku a ozdravení systémů veřejných financí je tedy společný, otázkou je jenom míra fiskálního úsilí a způsob dosažení snižování deficitu a následně dluhu. V této souvislosti například postrádáme při hodnocení výsledku a odhodlání českých autorit v roce 2013 větší zmínku o faktorech, které za touto hodnotou stály, neboli jaká byla cena za fiskální konsolidaci v posledních letech a jakou formou k ní docházelo. Pohled na detailní strukturu a propočty ukazuje dále na některé faktory jako úspory v investičních výdajích (které mohou vytvářet vnitřní dluh), vliv účetních operací, přebytek sub-sektoru místních vládních institucí apod. Bezpochyby je to ale hodnota velmi pozitivní a samozřejmě potvrzuje i aktivní kroky vlády.

Velká část textu je spíše informativní. Některé body vycházejí ze schválených či platných norem a opatření, které veřejné finance ovlivnily a ovlivní, některé záměry vycházejí z programového prohlášení vlády, které, předpokládáme, bude přílohou dokumentů pro EK v rámci Evropského semestru. Některé subkapitoly jsou obecného rázu a jsou spíše informativní v základní rovině. Například subkapitola 1.4 je obecná bez konkrétních sdělení a chybí u ní například propojení na nároky na veřejné finance či vyčíslení úspor a přínosů v jednotlivých oblastech z vyšší efektivnosti. Zde by bylo například vhodné doplnit konkrétní záměry vlády a odhady vyčíslení dopadů („co to bude stát a kde se na to vezme“), které stále nejsou nikde uvedeny.

Vítáme důraz na zvyšování efektivnosti veřejné správy, hledání vnitřních úspor či boj proti daňovým únikům, který by ale neměl dopadat na poctivé plátce. I když hodnoty deficitů mohou být některými skupinami brány jako přísné, tak naopak SPČR považuje cestu ke snižování deficitů v době kladných temp vývoje HDP za správnou, pokud bude řešena primárně zlepšením jednotlivých systémů a fungováním veřejné správy a bude propojena na komplexní hospodářskou politiku.

Vyjádření k některým vybraným bodům:

Nastavení fiskální politiky ve finálních hodnotách strukturálního salda a celkového salda vládního sektoru

 • Strukturální saldo ve výhledu na 2015-2017 je stále pod doporučovanou hodnotou v rámci dokumentů jako je fiskální smlouva apod.
 • Cílované finální hodnoty numericky vyjádřeného salda vládního sektoru vnímáme poměrně pozitivně, nicméně vnímáme určitá rizika, že výsledná skutečnost dle nás může být mírně horší (než jsou hodnoty uvedené MF) s ohledem na některé záměry vlády a existující rizika při naplnění očekávání z makroekonomických predikcí či zvýšeného výběru daní. Požadujeme, aby vláda v několika prioritních oblastech jako je klíčová infrastruktura, inovace či technické školství neprováděla v případě nenaplňování predikce škrty a hledala úspory spíše v provozních oblastech či se zaměřila primárně na systémové změny.
 • V kapitole 4.2 jsou sice zmíněny alternativní scénáře, ale dle nás hodnoty odhadů alternativ vývoje ekonomiky neobsahují nějakou ještě pesimističtější variantu a hodnoty deficitů v daných scénářích zůstávají poměrně konzervativní.
 • Pro rok 2014 nevidíme výraznější prorůstová opatření odrážející se v rozpočtu, ale zároveň potvrzujeme, že řada věcí není spojena s rozpočtem, ale s podmínkami pro podnikatele. Zmíněné navýšení výdajů do prorůstových oblastí pro rok 2014 na straně 2 zřejmě nebude mít takové efekty a rozsah, jak by z textu mohlo vyznít.

Makroekonomický scénář

 • Jako konzervativní jej nevidíme. Existují sice signály, že predikce mohou vyjít i lépe, neboli že riziko je oboustranné – i směrem nahoru. V této fázi ale považujeme vzhledem k vývoji posledních let zachování určité opatrnosti, než se predikce začne dle skutečných výsledků naplňovat. Domníváme se, že část veřejných financí by měla být navázána na naplňování predikcí/plánů.
 • Naše predikce počítá s odhadem vývoje reálného HDP pro tento rok ve výši 1,3-1,5 %, kde dodáváme, že vnímáme kladné signály v průmyslu a zahraniční poptávce, které mohou vést k lepším výsledkům. Neboli, že jako podnikatelé držíme určitý opatrný optimismus.

Subkapitola 2.2.3

 • Pro rok 2015 a 2016 jsou uvedeny záměry v oblasti sazeb DPH, které ale nejsou v souladu s informacemi, které vláda veřejně komunikuje. Požadujeme, aby toto bylo sladěno a diskutováno, aby vláda jednoznačně řekla záměry v této oblasti a odstranila jakékoliv spekulace a nejasnosti. Z textu se zdá, že je téměř jistotou, že sazby od 2016 budou 10,14 a 20 %?

Subkapitola 5.1.2

 • Zde je zmíněno ukončení systému důchodového spoření bez uvedení nějakých jasnějších rysů záměrů.

Subkapitola 6.2

 • Otázka zavedení evidence tržeb je zde zmíněna jako jistá věc. Formulace by měla být upřesněna, že vláda v současné době analyzuje možnosti a zkušenosti a jejím záměrem je zavést takový systém, který bude jednoduchý, nepřinese nadměrnou administrativní zátěž a zároveň pomůže dosáhnout cíle
 • Rozšíření okruhu reverse charge – v textu jsou zmíněny konkrétní okruhy zboží. Toto jsme chápali, že je zatím pouze možný návrh, který bude dále diskutován a analyzován, nikoliv jako jednoznačný záměr. Stejně tak zatím nebylo projednáno a analyzováno rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti.
 • V oblasti daní máme informace od MFČR, že toto bude primárně řešeno posílením pravomocí a zlepšením fungování celních úřadů, nikoliv dalšími bariérami pro podnikatele. Zároveň, že obdobné záměry budou odborně diskutovány.
 • Text této subkapitoly dle nás vnáší řadu otevřených otázek, které neprošly diskusí a předjednáním. Považujeme úpravu pouze na ty části, které jsou již analyzované a projednané se sociálními partnery.

Subkapitola 7.1

 • Požadujeme upřesnit pozici současné vlády ke zmíněnému návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a souvisejících zákonům v podobě, ve které je schválila předchozí vláda. Z textu a mediálních informací to není zcela zřejmé.

V Praze 16. dubna 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět