Stanovisko k OP ŽP 2014 - 2020

Stanovisko SP ČR k návrhu Operačního programu životní prostředí (OPŽP 5. verze) na období 2014 – 2020.

Zásadní připomínky

OPŽP 2014 – 2020 (OPŽP II) vychází z předchozího OPŽP, do značné míry má obdobnou strukturu, mechanizmy hodnocení žádostí o podporu projektů, přidělování dotací a kontrolní mechanizmy. V uplynulém období při tom OPŽP byl oprávněně kritizován jak ze strany EK, tak domácí veřejnosti za svou neschopnost efektivně alokovat a následně čerpat programové finanční prostředky.

EK formulovala řadu důrazných doporučení, týkajících se orientace OPŽP na několik jasně definovaných priorit, zjednodušení požadavků na žadatele o podporu projektů, zjednodušení dotačních a kontrolních mechanizmů a tím zvýšení efektivnosti celého procesu.

SP v této souvislosti vyslovuje vážnou obavu, zda tato doporučení jsou v návrhu OPŽP II dostatečně promítnuta a zda nehrozí riziko opakování chyb z minulého období.

Další připomínky

  • Návrh OPŽP II se opírá o zevrubnou rešerši desítek koncepčních a legislativních dokumentů jak EK, tak domácích. SP je však přesvědčen, že účelem OPŽP není finanční pokrytí veškerých mezinárodních a domácích legislativních závazků a úkolů, ale účinná podpora priorit zásadního významu. Struktura OPŽP II, jeho prioritních os (PO) a specifických cílů (SC) však spíše koresponduje se snahou pokrytí co nejširšího spektra těchto úkolů a navíc se snaží vyjít vstříc široké obci budoucích žadatelů o podporu projektů. V návrhu programu jsou dále uvedeny kategorie podpor, které v minulosti nebyly nikdy vyhlášeny PO 1 průmyslové zdroje), nebo se setkaly s nezájmem žadatelů (spoluspalování odpadů). U průmyslových zdrojů je podpora navíc omezena pouze na prioritní látky podle nařízení 61/2003, což podporu velmi omezuje.
  • V několika PO a SC je podpora orientována na zajištění rutinních činností institucí veřejného sektoru (inventarizace zdrojů, monitoring stavu prostředí, stanovení odtokových poměrů apod.), které vyplývají z jejich běžných povinností a nikoliv z řešení klíčových priorit ochrany životního prostředí.
  • U starých zátěží životního prostředí není podle návrhu OPŽP II ani po 24 letech intenzivní činnosti na jejich odstranění a investic desítek mld. Kč dokončena jejich inventarizace a stanovení priorit, což by mělo být prioritou. Podpora by měla být cílena tak, aby byly pokryty očekávané prioritní projekty včetně velkých projektů. Především by měly být podporovány sanace rizikových a kontaminovaných lokalit.  V PO 3 – odpady- by dle názoru SP měla být podporována efektivní řešení a postupy na základě technologicky neutrálního hodnocení. Podpora by se měla týkat striktněji těch činností, kde pro běžné působení trhu existují překážky a neměla by být směřována do těch aktivit, které se v tržním prostředí přirozeně dynamicky rozvíjejí (rizika deformace trhu).
  • SP žádá o vysvětlení, do jaké míry OPŽP II reflektuje aktuální pozici EK, která odmítá kofinancování projektů ZEVO, které OPŽP II explicitně uvádí.
  • U řady navrhovaných hodnot indikátorů SC není jasné, do jaké míry jsou tyto hodnoty odvozeny od přijatých koncepčních dokumentů a do jaké míry se jedná pouze o představy a přání MŽP.
  • SP doporučuje u PO 1 a 4 propojit programy protipovodňové ochrany, programy k zachycení vody v krajině a adaptační programy změny klimatu a dosáhnout tak vyšších synergických efektů.
  • SP doporučuje nepoužívat výčet způsobilých příjemců, kde jsou často uvedeny nelogické kategorie a tento výčet nahradit vztahem k předmětu podpory (osoby oprávněné, majitelé a nájemci, provozovatelé zdrojů atd.)
  • SP doporučuje neuvádět v programovém dokumentu v kapitolách princip pro výběr operací kopii kritérií přijatelnosti OPŽP 2007-2013 v podrobnosti, která je tam v současnosti uvedena, takové omezení na úrovni programového dokumentu není vhodné a neposkytuje prostor pro řízení programu prostřednictvím výzev.
  • OP zmiňuje, že slouží k plnění cílů směrnice 2012/27/EU, ale především v kontextu cíle podle čl. 5 (veřejné subjekty). Bylo by vhodné doplnit rovněž plnění cíle podle čl. 7 (viz usnesení Vlády ČR č. 923 ze 4. prosince 2013).

V Praze 19. května 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět