Připomínky k materiálu OP PIK 2014 - 2020

Připomínky k materiálu " Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020".

Svaz průmyslu a dopravy České republiky uplatňuje následující připomínky.

1.         Doporučujeme nahradit v materiálu pojem "průmyslový výzkum" pojmem "výzkum pro průmysl".
Zásadní připomínka

V návaznosti na schválení GBER a Rámce: (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-587_en.htm a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-586_en.htm) dojde od 1. 7. 2014 k oficiálnímu nahrazení pojmu "aplikovaný výzkum" pojmem " průmyslový výzkum". MPO v OP PIK používá pojem "průmyslový výzkum" v dosavadním pojetí (tj. jako výzkum pro průmysl), ale touto změnou by se nechtěně mohlo rozšířit jeho zaměření na celý aplikovaný výzkum, což by vedlo k rozmělnění prostředků atd.

2.         Podporujeme zachování spolufinancování OP PIK ze státního rozpočtu ve výši 15 %.
Zásadní připomínka

Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s návrhem MF ČR nespolufinancovat z národních zdrojů OP PIK. Opatření bude mít negativní vliv na podporu podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti a tvorbu pracovních míst.

3.         Str. 127 Upozorňujeme na nutnost součinnosti MF ČR při roli TA ČR jakožto zprostředkujícího subjektu. Konkrétně se jedná o podílení se TA ČR na spolufinancování projektů z národních zdrojů.

4.         Str. 16, odst. 3, první věta začínající „V rámci ...“ za dvojtečkou slovo „vyžití“ nahradit slovem „využití“.

5.         Za důležité považujeme sjednocení přístupu všech kontrolních orgánů ke kontrolám projektů vč. přehledného a vhodně nastaveného systému sankcí za porušení povinností příjemce podpory.

6.         Obdobně považujeme za nutnost vytvoření systému pro dostatečnou a včasnou informovanost žadatelů a příjemců o všech povinnostech v souvislosti s realizací projektů.

7.         Jelikož je OPPIK zaměřen přednostně na MSP, bude také důležité co nejvíce zachovat používání dnešních softwarových aplikací – tyto podniky nemají na velké změny čas ani kapacitu.

Jednáním o vypořádání připomínek je pověřen Ing. Jan Proksch, tel.: 225 279 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 27. května 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět