Stanovisko k materiálu Plynovod STORK II

Stanovisko SP ČR k materiálu „Plynovod STORK II jako významná součást Severojižního plynárenského propojení zvyšujícího energetickou bezpečnost České republiky v oblasti dodávek zemního plynu“.

Obecné stanovisko

 Materiál, předložený v rámci mezirezortního připomínkového řízení, navazuje na výsledky společného jednání premiérů České republiky a Polska, na kterém byla jedním z témat i otázka druhého propojení české a polské plynárenské přepravní soustavy plynovodem STORK II, jako součást severojižního plynárenského koridoru v zemích středovýchodní a jihovýchodní Evropy.

Sledovaným cílem obou zemí je výstavba druhého obousměrného česko-polského plynovodu, který umožní flexibilní přepravu zemního plynu v ose sever – jih a současně podpoří i posílení bezpečnosti dodávek plynu v zemích středoevropského regionu.

Jak z materiálu vyplývá, stát pro podporu uvedeného záměru deklaroval význam projektu, zařadil trasy plynovodů STORK II a navazujícího plynovodu Moravia mezi koridory technické infrastruktury v rámci Politiky územního rozvoje České republiky, „snaží se zařadit pozemky ve vlastnictví státu v budoucí trase obou plynovodů mezi soupis pozemků ve vlastnictví státu, na něž bude do doby ukončení výstavby provedena blokace možnosti jejich prodeje“ a podpořil zařazení projektu STORK II mezi projekty společného zájmu.

V předloženém materiálu však absentuje především vyjádření investora k zajištění výstavby v požadovaném termínu včetně nezbytných návazností mimo území ČR a v souvislosti s vysokou investiční náročností i odpovídající ekonomické vyhodnocení projektu a posouzení návratnosti vynaložených prostředků.

Významným omezením postupu přípravy projektu může být i problematika výkupu pozemků na trase budoucího plynovodu, která není v předloženém materiálu dostatečně specifikovaná. Z materiálu rovněž nevyplývá požadovaná angažovanost státu pro zajištění projektu a to především v souvislosti s předpokládanou jeho finanční náročností.

Uvažované budoucí připojení plynovodu STORK II na další zdroj plynu ve formě LNG, i když s ohledem na roční kapacitu terminálu se bude zřejmě, jak je uvedeno, jednat o zdroj spíše doplňkový, využitelný především v krizových situacích, činí z projektu plynovodů STORK II a Moravia projekt strategického významu i pro energetickou bezpečnost České republiky. Z předloženého materiálu však není zřejmé, jakým způsobem a za jakých podmínek bude v rámci přípravy projektu odpovídající kapacita na LNG terminálu zajištěná.

V souvislosti s projektem plynovodu STORK II je v materiálu zmíněná i další možnost zajištění severojižního propojení plynárenské soustavy konkurenční větví vedoucí přes Slovensko. S ohledem na přípravu a stupeň rozpracování projektu plynovodu STORK II doporučujeme realizaci projektu a jeho budoucí využití, včetně návazností na přeshraniční spolupráci, dořešit se zahraničnímu partnery.

V Praze 6.6.2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět