Stanovisko k návrhu zákona o spotřebních daních

Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V rámci přípravy novely zákona č. 353/2003 Sb. požadujeme, aby v zájmu omezení nelegálního trhu nedocházelo k uvalení další zátěže na legitimní průmysl, který řádně platí daně a poskytuje řádná pracovní místa. Nastavování podmínek nesmí vést k většímu negativnímu efekty na ceny vstupů a konkurenci v odvětví, nežli jsou následné efekty. U každé změny by měl být předložen průzkum ekonomických dopadů a zajištění minimalizace dopadů na poctivé daňové subjekty.

Připomínky:

1)                 § 43g (Ekonomická stabilita)

 •         Připomínky:
  •    Jednotné stanovení ukazatelů nemusí odrážet specifické možnosti dané společnosti. Rozhodovat o tom, jestli je či není osoba schopna provozovat daňový sklad na základě úrovně rentability je zcela bezdůvodné. Vzniká nebezpečný nástroj, který následně umožňuje pouhou změnou vyhlášky zásadním způsobem omezovat konkurenci na trhu. Posuzování ekonomické stability je kromě toho i krokem, který ze zákona vytváří velmi korupční prostředí.
  •    Celní správa má k dispozici dostatek standardních metod, jak ověřovat jestli daňový sklad plní svou funkci, jestli u něj hrozí riziko neodvedení daně, jestli podniká poctivě nebo ne.
  •    Opaření může ohrozit i poctivé sklady, které nedisponují dostatečně velkými finančními prostředky nebo jejichž podnikání nevykáže v určitém období státem požadovaný zisk (rentabilitu). Prováděcí vyhláška v reálném podnikatelském prostředí nedokáže vystihnout veškeré skutečné situace, kdy například může firma jako celek vydělávat, ale provozování skladu může být ve ztrátě (a naopak).
  •    Obáváme se, že možnost případného posouzení, zda-li subjekt je či není „stabilním“ v mantinelech stanovených vyhláškou , je dokonce vytvářením umělého korupčního prostředí.
  •         Návrh řešení: Požadujeme tento paragraf vyškrtnout.

2)                 §60, odst. 2 (Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu)

 •         Připomínky:
  •    Mezi PO a FO nakupující zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 10 tun za jeden kalendářní rok patří v mnoha případech podnikající subjekty z jiných oborů a tyto plyny používají k vytápění, nikoliv k dalšímu obchodu. Nicméně dle tohoto ustanovení mohou tyto výrobky přijímat jen na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů. Nové přísnější požadavky tak představují další zátěž, náklady a rizika pro subjekty a mohou vést k eliminaci využívání zkapalněných ropných plynů na trhu.
  •         Návrh řešení: Požadujeme toto ustanovení zrušit, popřípadě upravit tak, aby se netýkalo subjektů, jejichž předmětem není podnikání v oblasti prodeje plynu.

3)                 § 60a (Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu)

 •         Připomínky:
  •    Z návrhu není zřejmé, zda pro každého dalšího dodavatele je nutné nové povolení a tudíž splnit požadavky dle §43c).
  •    V případě, že vydané povolení bude vázáno na konkrétního dodavatele, může docházet k závažnému omezení hospodářské soutěže. Zákazník by musel předem určit své dodavatele plynu, pokud by nebyl spokojen se svým dodavatelem uvedeným v povolení, musel by čekat na rozhodnutí o vydání povolení. Byla by ohrožena plynulost dodávek, pokud daný dodavatel nebude mít vybraný výrobek k prodeji a zákazník nebude mít možnost nakoupit bez rizika spáchání správního deliktu od jiného dodavatele. Ustanovení také omezuje zásadně vstup nových dodavatelů na trh. Nový dodavatel by nejprve musel přesvědčit zákazníky, aby požádali o povolení na jméno nového dodavatele, následně až po vydání povolení zákazník může u nového dodavatele nakoupit plyn. Tímto způsobem se zcela uzavře možnost pro vstup nových dodavatelů na trh a doje k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
  •         Návrh řešení: Požadujeme tento paragraf zrušit.

V Praze dne 16.6.2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět