Stanovisko k návrhu poslanců Kučery a spol. k novele horního zákona

Stanovisko SP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) .

Obecné připomínky

Svaz průmyslu a dopravy ČR obdržel v rámci meziresortního připomínkového řízení návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Připravovanými změnami horního zákona je sledovaný cíl vyloučit za účelem průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu používání technologie hydraulického štěpení hornin a podzemního zplyňování uhlí.

Jediným opatřením uvedeným v návrhu předloženého zákona je doplnění nových odstavců do  § 30 Hospodárné využívání výhradních ložisek stávajícího horního zákona, týkajících se pouze striktního zákazu použití uvedených technologií při průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu.  Z důvodové zprávy nevyplývá, jaké potenciální možnosti má Česká republika v oblasti případného budoucího dobývání nekonvenčního zemního plynu pro energetické účely a to i přesto, že jak je v důvodové zprávě uvedeno – znalost geologického podloží je již dnes na velmi podrobné úrovni, která je ve světě ojedinělá.

Předložený materiál se rovněž nezabývá výchozí analýzou, která by prokázala možnosti případného využití těchto energetických zdrojů s ohledem i na zahraniční zkušenosti a v souladu s ochranou životního prostředí, jako součást energetického mixu v dlouhodobém časovém horizontu a současně přispěla k vytvoření pevného základu pro návrh odpovídajících opatření zakotvených do nového horního zákona.

Závěr - doporučení

Za účelem odpovědného posouzení problematiky, která je předmětem předloženého návrhu zákona, doporučujeme v návaznosti na výše uvedené skutečnosti materiál zamítnout, popř. odložit a dopracovat a sledovaný cíl a využití těchto energetických zdrojů posoudit v návaznosti na dokončovanou aktualizaci Surovinové politiky ČR a aktualizovanou Státní energetickou koncepci ČR ve vztahu ke zdrojové části bilance spotřeby primárních energetických zdrojů, jejíž významnou složkou jsou stále tuzemské zdroje energie.    

V Praze 18. června 2014   

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět