Stanovisko k návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 .

Stanovisko k návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Obecná připomínka

Předložený návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, („ZPV“) a souvisejících právních předpisů, jež implementuje příslušnou směrnici 2011/92/EU („Směrnice EIA“), v některých částech představuje snahu o účelné zohlednění požadavků Směrnice EIA. Současně však obsahuje řadu vad a nejistot, které stávající (již tak dosti neuspokojivou) situaci v oblasti povolování staveb nejenže nezlepší, ale naopak ji ještě podstatně zhorší. Rozumíme snaze státní správy reagovat na výtky Komise ke způsobu implementace Směrnice EIA do české legislativy tak, aby bylo zajištěno rychlé promítnutí požadavků Komise a nedošlo k ohrožení čerpání prostředků z operačních programů, přičemž této snaze vyjadřujeme podporu. Nelze však rezignovat na způsob, kterým toho bude dosaženo. Zejména pak není akceptovatelné, aby uvedeného cíle bylo dosaženo za cenu porušení základních zásad právního řádu ČR, jako je ochrana dobré víry, princip legitimního očekávání, předvídatelnost práva a zajištění potřebné právní jistoty či princip presumpce správnosti správních rozhodnutí.

Bohužel musíme konstatovat, že v důsledku aplikace ustanovení k odkladnému účinku a rovněž přechodných ustanovení navržených v projednávaném návrhu by došlo jak k porušení výše uvedených obecných principů, tak i ke zcela zásadnímu poškození investorů, kteří v dobré víře a s přihlédnutím k dosavadní právní úpravě zahájili příslušná povolovací řízení a případně i získali příslušná dílčí povolení a z nich vyplývající subjektivní práva. Ve světle těchto skutečností se jeví jako potřebné, aby navržené znění ustanovení ohledně odkladného účinku žalob a rovněž navržené znění přechodných ustanovení novely bylo přehodnoceno a upraveno ve smyslu níže uvedených zásadních připomínek.

 Celé stanovisko ZDE

Růžena Hejná
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět