Stanovisko k návrhu na zřízení Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Stanovisko k návrhu na zřízení Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

SP ČR dlouhodobě považuje téma konkurenceschopnosti za jedno z rozhodujících témat hospodářské politiky státu. Na druhé straně si uvědomujeme mnohorozměrnost řešení této problematiky. V tom je i obtížnost úspěšného řešení.

Z toho důvodu požadujeme, aby se jasně vymezila činnost navrhované Rady tak, aby se její statut nepohyboval v nekonkrétních (nevyjasněných) definicích.

Dále považujeme za důležité vyřešit problém kompetencí. Naše zkušenosti ukazují, že mnohých jednání se zúčastňují zástupci resortů, kteří nemají oprávnění zaujímat potřebné postoje a podílet se na realizaci navrhovaných řešení. Pokud by si Rada dávala vysoké ambice řešit podporu konkurenceschopnosti, je otázkou, zda kompetence ředitele sekce, která je v textu uvedená jako přípustná, je dostačující. Vysoké pravomoci místopředsedy vlády nepředstavují postačující podmínku, a to i s ohledem na to, že zástupci resortů budou jednat na základě kompetenčního zákona.

Požadujeme rovněž, aby společně s vyjasněním předmětu činnosti Rady pro konkurenceschopnost byla řešena i její vazba na rady, které již v současné době existují a jejichž činnost se zabývá obdobným předmětem (např. Rada pro udržitelný rozvoj).

Při osobním jednání s místopředsedou vlády panem Bělobrádkem bylo Svazu průmyslu přislíbeno, že bude mít možnost nominovat pět svých zástupců do Rady. V textu statutu je nejasná zmínka o možnosti přizvat další odborníky.

V Praze 12. prosince 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět