Stanovisko k návrhu vyhlášky - bezpečnostní dokumentace a informace od zpracovatelů posudku

SP ČR navrhuje revidovat rozsah vyhlášky - doporučuje konkrétní pasáže vyloučit resp. přepracovat

Stanovisko SP ČR k návrhu vyhlášky o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
v  Příloha č. 2 Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti

v  Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti, čl. 3 Informace o přístupnosti bezpečnostního programu zaměstnancům

Připomínka: doporučujeme vypustit nebo nahradit vhodným textem odkazujícím se na přílohou řešenou problematiku.

Připomínka doporučující

v  II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, čl. 1.1.1 Přehled všech pracovních pozic (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností na těchto pozicích, u vedoucích pozic jejich zastupitelnost

Připomínka: revidovat rozsah požadavku.

Zdůvodnění: rozsah požadavku neodpovídá očekávanému přínosu jeho naplnění a představuje nadměrnou a zbytnou administrativní zátěž podniků.

Připomínka doporučujícív  II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, čl. 1.1.2 Funkční schéma, organizační schéma s vyznačením pracovních pozic s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií

Připomínka: navrhujeme vypustit.

Zdůvodnění: pojem funkční schéma není specifikován.

Připomínka doporučujícív  II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, čl. 4.4 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie (vnitřní havarijní plán)

Připomínka: navrhujeme vypustit

Zdůvodnění: jde o duplicitu s údaji zpracovanými již vnitřním havarijním plánu.

Připomínka doporučujícív  II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, čl. 4.19 Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů

Připomínka: navrhujeme vypustit jako nadbytečný.

Zdůvodnění: velký provozovatel má samostatný havarijní plán pro předcházení a řešení stavů nouze v oblasti licence na výrobu a rozvod tepla, výrobu a distribuci elektřiny .

Připomínka doporučující

v  Příloha č. 5 Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy, její struktura a obsah jejích jednotlivých částí

v  Část II. Popisné,informační a datové části bezpečnostní zprávy, čl. 1.1.1 Přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný rozvoj objektu a územní plán okolí, pokud je zpracován, s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, který by odpovídal možným následkům závažné havárie

Připomínka: územní plán z požadavku tohoto článku doporučujeme vypustit.

Zdůvodnění: územní plán provozovatel nezpracovává a nemá ani k dispozici

Připomínka zásadní

v  Část II. Popisné, informační a datové části bezpečnostní, čl. 1.2.3 Identifikační údaje o nebezpečných látkách (číslo CAS, název podle nomenklatury IUPAC, chemický vzorec, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace, stupeň čistoty, nejdůležitější příměsi)

Připomínka: doporučujeme nahradit tento požadavek názvem CAS, který je běžně dostupný

Zdůvodnění: název podle nomenklatury IUPAC není běžně dostupný a není ani vytvořen centrální seznam názvů,;

            Připomínka doporučující

v  Příloha č. 7 Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace

Připomínka: požadujeme přepracovat

Zdůvodnění: tato příloha je nedostatečná a její obsah neodpovídá definici (názvu přílohy), příloha neobsahuje náležitosti obsahu posudku ani žádná kritéria pro hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace .

Připomínka zásadní

v  § 8 Informace a dokumenty potřebné pro posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace

Připomínka: s ohledem na rozsah požadovaných údajů navrhujeme ověření posuzovatelem přímo na místě nahlédnutím do relevantní dokumentace provozovatele

Připomínka zásadní

v  Část II. Operativní část.

·        čl. 1.2 Scénář jednotlivé havárie, popřípadě skupiny scénářů havárií s podobnou charakteristikou, popisující vývoje možné havárie, včetně předpokládaných činností jednotlivých osob a obsahující, písm. a) časový průběh a podmínky ovlivňující vznik a průběh havárie

Připomínka: doporučujeme vypustit slovo „časový“ a nahradit jej slovem „předpokládaný“.

Zdůvodnění: není dosud zveřejněna žádná obecně platná metodika, která by poskytovala návod pro zpracování časového průběhu havárie, každá havárie se může vyvíjet jinak .

Připomínka doporučující

·        čl. 2.1

Připomínka: doporučujeme vypustit výstražná zařízení, která neslouží k zastavení rozvoje havárie.

Zdůvodnění: tato zařízení slouží pouze k vyrozumění a varování

Připomínka doporučující·        čl. 2.8 Způsob asanace daného typu havárie, odpovědnost za jeho provedení, složky provádějící asanaci, včetně identifikace skládky a spalovny nebezpečných látek vzniklých při havárii, a dozor nad asanačními činnostmi

Připomínka: požadavek uvést do souladu s reálnými možnostmi jeho naplnění provozovatelem

Zdůvodnění: není možné údaje o identifikaci složek, skládek, spaloven a dozoru naplnit , není dopředu známo, jak bude asanace probíhat a kdo bude za sanaci odpovídat.

Připomínka doporučující

·        čl. 3, 1.

Připomínka: požadavek revidovat a uvést do souladu s reálnými možnostmi provozovatele nebo vypustit

Zdůvodnění: požadavek na Traumatologický plán není podrobněji specifikován.

Připomínka zásadní

·        čl. 3, 4.

Připomínka: z textu doporučujeme vypustit „přehled míst ubytování“ , změnit znění na „evakuační plány a plány ukrytí (pokud jsou zpracovány)“

Zdůvodnění: provozovatel nebude zajišťovat ubytování, s ohledem na předpokládaný průběh havárie a stanovené scénáře se s ukrytím neuvažuje.

Připomínka doporučující

v  Část IV. Dokumentační část, 1

Připomínka: doporučujeme vypustit; dokumentace o seznámení s VHP existuje nikoli však jako povinná součást VHP;

Zdůvodnění: v podmínkách velkých podniků nerealizovatelné a neúčelné navýšení obsahu havarijního plánu.

Připomínka doporučující

v  Část V. Ostatní plány pro řešení mimořádných událostí.

Připomínka: doporučujeme upravit textaci tak aby byl uveden jejich přehled avšak nikoli jejich obsah.

Zdůvodnění: v případě, že má provozovatel zpracovány ještě i jiné plány, nepostačí pouze jejich seznam, je neúčelné tyto plány vkládat do VHP, obzvláště pokud jsou např. schvalovány příslušnými úřady,

Připomínka doporučující

v  Příloha č. 9 Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, jejich struktura a obsah jejich jednotlivých kapitol

·        7. Popis složek integrovaného záchranného systému a dalších havarijních služeb a jejich technického vybavení, které je umístěno mimo objekt provozovatele, o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení a odstraňování následků závažné havárie

Připomínka: navrhujeme celý tento bod vypustit.

Zdůvodnění: provozovatel nemá přehled o vybavení složek IZS, ani nerozhoduje o tom, jak složky IZS a havarijní služby budou nasazeny v případě jejich potřeby –

Připomínka doporučující

V Praze 14. dubna 2015

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět