Příspěvek SP ČR do veřejné konzultace EK k rovnosti žen a mužů

Právní rámec je dostačující, potřeba je připravit rámcové podmínky pro podniky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR přivítal otevření veřejné konzultace k rovnosti žen a mužů v EU a možnost zapojení do diskusí o podobě budoucí politiky EU v této oblasti.

Evropská komise by se ve své strategii v oblasti rovnosti žen a mužů měla zaměřit na vytvoření rámcových podmínek pro účast žen na trhu práce a prioritně řešit zejména otázku zvýšení míry zaměstnanosti žen a podporu žen-podnikatelek při zakládání a rozvoji podniků, přístupu k finančním prostředkům a přístupu na trhy. Větší pozornost aktuálně vyžaduje skupina ekonomických migrantů žen a mužů s cílem podpořit je v podnikání a v přístupu k financím. Současný legislativní rámec je dostatečně komplexní, nutná je však lepší koordinace stávajících politik a regulace. Modelové příklady a průběžné posilování postavení žen přinesou větší efekt než kvantitativní cíle a kvóty.

Aby se zvýšil počet žen na trhu práce, je zapotřebí vytvářet pracovní místa pro ženy i muže, a to tak, že se připraví rámcové podmínky pro podniky, aby pracovní místa mohly tvořit, např. cestou snižování nákladů práce, větší flexibility pracovněprávních vztahů, sociálních systémů motivujících k práci, a vytvářet podmínky pro lepší sladění soukromého, rodinného a pracovního života, např. cestou sdílení pracovních míst a částečných pracovních úvazků, zajištěním větších kapacit a zkvalitněním služeb péče o děti a pečovatelských služeb.

pdfPříspěvek SP ČR do veřejné konzultace EK k rovnosti žen a mužů82.48 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět