Veřejná konzultace k nové směrnici o obnovitelných zdrojích

Evropská komise vypsala veřejnou konzultaci k chystané revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020 (REDII), která by měla být představena do konce roku 2016.

Směrnice RED stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů a také závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice dále upravuje pravidla týkající se statistických převodů mezi členskými státy, společných projektů členských států a členských států a třetích zemí, záruk původu, správních postupů, informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě. Stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.

Svaz ve svých odpovědích konstatuje, že směrnice za dobu své platnosti k plnění klimaticko-energetických cílů EU příliš nepřispěla. Hlavním důvodem byl překryv s dalšími politikami EU, zejména rušivý efekt směrnice RED na trh s emisními povolenkami, kdy kvůli výraznému nárůstu výroby obnovitelných zdrojů značně poklesly emise CO2 v energetice, na což ale trh s povolenkami nebyl připraven a téměř zkolaboval. Nízká cena emisí nemotivuje k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Směrnice také nedokázala zabránit překompenzaci veřejné podpory pro některé obnovitelné zdroje, v tuzemsku například v sektoru fotovoltaiky. Prudký rozvoj obnovitelných zdrojů navíc místy ohrožuje stabilitu přenosové sítě a přispívá k všeobecné nejistotě v energetickém sektoru, která činí přijetí důležitých investičních rozhodnutí prakticky nemožným.

V rámci nápravy Svaz Evropské komisi doporučuje postupné sjednocení základních mechanismů podpory obnovitelných zdrojů tak, aby ve všech zemích byl nastaven stabilní, předvídatelný a jednotný regulatorní rámec pro rozvoj obnovitelné energetiky. Konkrétní úroveň podpory pro jednotlivé typy zdrojů by nicméně měla zůstat v gesci národních států, jelikož ty stále zodpovídají za bezpečnost dodávek a mají suverenitu nad energetickým mixem. Dle Svazu by se obnovitelné zdroje neměly rozvíjet pouze v regionech či oblastech s výhodnými klimatickými podmínkami, jelikož přílišná koncentrace těchto zdrojů s nepravidelnou a obtížně predikovatelnou dodávkou by mohla ještě více ohrozit stabilitu přenosové sítě. Je proto třeba umístění obnovitelných zdrojů rozložit co nejrovnoměrněji. K tomu by měl přispět regionální přístup založený na principu dobrovolné participace. Dále je nutné odstranit překryv RED II a systému obchodování s emisními povolenkami. Emise ušetřené díky novým obnovitelným zdrojům by měly být ze systému odečteny.

Odpověď SP ČR na veřejnou konzultaci (v angličtině) najdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět