Čerpání OP PIK je problém, ohrožuje realizaci inovativních projektů či plnění cíle energetických úspor

Čerpání z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je problém, na který Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) upozorňuje a řeší ho ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Poslední měsíce si členové čím dál častěji stěžují na systém a časovou náročnost hodnocení žádostí. A oprávněně. Řada z nich čeká na rozhodnutí více než půl roku a nevědí, na čem jsou. Podniky tak nemohou plánovat svůj rozvoj a investice, odsouvají strategická rozhodnutí, což například v oblasti inovací může ohrozit jejich plánované uskutečnění. 

Podle dohody SP ČR a  MPO se všichni žadatelé, kteří podali žádost do dubna, dozvědí výsledek hodnocení nejpozději do konce roku. Pro další výzvy je přislíben limit 5 měsíců pro vyhodnocení či navýšení kapacit hodnotitelů. Kromě zpoždění v hodnocení, je třeba řešit i další problémy. Nastavený limit 20% alokace pro velké podniky je značně limitující, je potřeba také  podpořit projekty ve vazbě na EU ETS či zvýšit stabilitu plánu výzev. Všechny zmíněné problémy SP ČR s MPO intenzivně řeší. 

Pomalé proplácení z OP PIK na samém začátku způsobilo zpoždění aktivity z předchozího období a také technické problémy s hodnotícím systémem MS2014+. Nyní vidí Svaz hlavní příčinu v nedostatečné kvalitě a rychlosti hodnocení, což požaduje změnit. Bariérou je konkrétně například počet hodnotitelů, kterých má MPO ve srovnání s jinými resorty vzhledem k alokované částce málo.. SP ČR požádal vládu o porovnání počtu hodnotitelů versus alokované prostředky za jednotlivá ministerstva. Problém je spojen také s nastavením některých hodnotících kritérií jako posuzování tzv. hospodárnosti „porovnáváním s cenou obvyklou“. Další problémy s čerpáním mohou plynout i z toho, že případná změna operačního programu se musí dojednávat s Evropskou komisí.

Situaci by mohla alespoň z části zlepšit řada opatření, které  s MPO průběžně Svaz projednává a uplatňuje připomínky i jako člen příslušných výborů v OP PIK. Například opatření na zrychlení procesu hodnocení byla přislíbena. 

Podle SP ČR bude také zásadní vyjednat s Evropskou komisí změnu limitace pro velké podniky v operačních programech PO1 a PO3 OP PIK. Nezávislé studie jasně poukazují na to, že limit brání efektivnímu plnění cílů programu, naráží na absorpční kapacitu, nerespektuje specifika firem v ČR a brání realizaci kvalitních projektů. Malé a střední podniky u nás jednoduše nemají kapacitu žádat o 80 % všech dotací z tohoto programu. Téma bývá někdy mediálně a politicky zkreslováno, ale konkrétní znalost programu OP PIK ukazuje limit pro velké firmy jako objektivní bariéru efektivního čerpání v tomto programu.

V programu Aplikace jsme narazili také na výrazný převis zájmu  v poslední výzvě, kde navíc bude vyhlášena další výzva závěrem roku. Svaz by považoval za smysluplné navýšení poslední výzvy (přesunout část z plánované výzvy) a tím jednak umožnit realizaci kvalitních projektů a jednak zamezit neefektivním nákladům spojeným s případným znovu předkládáním žádostí v další výzvě.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět