Seznam aktuálních statistik ve výzkumu, vývoji a inovacích

Odkazy na publikace a statistiky Českého statistického úřadu, které v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jsou pravidelně publikovány.
 
 1) Základní ukazatele o finančních a lidských zdrojích ve výzkumu a vývoji pocházejících z ročního šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01
Nejnovější údaje jsou k dispozici v publikaci Ukazatele výzkumu a vývoje v České republice za rok 2015. Cílem publikace je seznámení čtenářů s hlavními zjištěními a podrobnými datovými výstupy pocházejícími z Ročního šetření o výzkumu a vývoji (VTR 5-01), které proběhlo na území České republiky v roce 2016 u 2 644 subjektů provádějících výzkumnou a vývojovou činnost. Kromě podrobných údajů za rok 2015 jsou součástí této publikace u základních ukazatelů výzkumu a vývoje i údaje za posledních jedenáct let a podrobné mezinárodní srovnání. Novinkou jsou podrobné údaje o výzkumných pracovnících. Nově je v rámci této publikace zpracováno 10 souhrnných tabulek s přehledem základních ukazatelů VaV jak za Českou republiku, tak i v porovnání s vybranými státy EU a světa. Elektronická verze publikace v plném rozsahu včetně tabulek v Excelu je k dispozici zde.
Součástí této publikace jsou především údaje za rok 2015. Údaje za delší časovou řadu jsou k dispozici ZDE, kde lze najít velké množství tabulek s údaji o VaV na území ČR v letech 2005-2015.
 
2) Základní ukazatele o financování výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR pocházející z roční statistické úlohy GBARD
Nejnovější údaje jsou k dispozici v publikaci Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice za rok 2015. Publikace obsahuje podrobné údaje o financování výzkumu a vývoje v České republice ze státního rozpočtu podle socioekonomických cílů (statistika GBARD), které jsou založeny na administrativních datech poskytovatelů těchto finančních prostředků. Kromě členění podle socioekonomických cílů jsou v publikaci i podrobné údaje o státních rozpočtových výdajích na výzkum a vývoj podle typu podpory (účelová vs. institucionální), hlavních poskytovatelů a příjemců. V publikaci nechybí dostupné mezinárodní srovnání a časové řady. Elektronická verze publikace včetně tabulek v Excelu je k dispozici ZDE.
 
3) Nepřímá (daňová) podpora výzkumu a vývoje prováděného v podnikatelském sektoru.
Publikace obsahuje podrobné údaje o počtu soukromých podniků, které uplatnily daňový odpočet nákladů na výzkum a vývoj, výši daňového odpočtu a výši daňové úlevy v podrobném třídění podle vlastnictví, velikosti a odvětví (CZ-NACE) sledovaných podniků. Kromě podrobných údajů za rok 2015 jsou doplněny i údaje za předchozí roky a mezinárodní srovnání základních ukazatelů. 
Elektronická verze publikace v plném rozsahu včetně tabulek v Excelu je ZDE.
 
4) Základní ukazatele o inovační aktivitě podniků v České republice pocházejí z šetření TI20XY, které probíhá každé dva roky.
Nejnovější údaje jsou k dispozici v publikaci Inovační aktivity podniků v České republice - 2012 až 2014. Hlavním cílem této publikace je seznámení čtenářů s nejnovějšími údaji o inovačních aktivitách podniků v České republice v období let 2012–2014. Kromě metodologické a analytické části je součástí této publikace především rozsáhlá tabulková příloha obsahující nejen údaje o prováděných produktových, procesních, marketingových, organizačních a ekologických inovacích, ale i související údaje o financování těchto aktivit, nákladech na technické inovace, tržeb z inovované produkce, inovační spolupráci nebo faktorech bránících inovacím, a to ze statistického šetření o inovací TI2014, které probíhá jednou za dva roky. Elektronická verze publikace v plném rozsahu včetně tabulek v Excelu ZDE.
 
5) Údaje za statistiku vyspělých technologií, jde především o podrobné ekonomické údaje za high-tech sektor a dále údaje o zahraničním obchodu s high-tech zbožím. Tyto údaje naleznete ZDE.
Na stránkách ČSÚ jsou aktualizovány za rok 2015 i základní ekonomické a strukturální údaje za zpracovatelský průmysl podle jeho technologické náročnosti. Tyto údaje naleznete ZDE
 
6) Základní ukazatele za kvalifikované lidské zdroje pro vědu, technologie a inovace. 
Tato statistika obsahuje mimo jiné i podrobné údaje o průměrné hrubé mzdě osob pracujících jako specialisté v oblasti vědy a techniky. Údaje ZDE.
Kromě údajů o Specialistech ve vědě a technice se zde zaměřují také na studenty a absolventy terciárního vzdělávání se zaměřením na přírodovědné a technické obory vzdělávání. Více ZDE.
 
7) Patentová statistika  
Aktualizovaná patentová databáze obsahuje podrobné údaje o podaných patentových přihláškách, udělených patentech a zapsaných užitných vzorech za roky 1995 až 2016, a to v celé řadě třídění jdoucích nad rámec dat standardně publikovaných patentovými úřady. Údaje jsou doplněny o podrobná data za patenty a užitné vzory platné pro území České republiky k 31. 12. 2016 a nově i o patentovou aktivitu českých subjektů v zahraničí. Tyto údaje naleznete ZDE.
Poznámka: Kromě údajů o tom, jak subjekty z ČR jsou aktivní v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, ČSÚ každoročně sbírá a zpracovává  údaje o poskytování patentových licencí jako jednoho z prostředků k získání finančních příjmů nebo jiné formy prospěchu z výsledků vynálezecké činnosti či předmětů průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor atd.). Podrobněji ZDE.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět