Pohled průmyslu na odklon od skládkování

Pozice Svazu průmyslu a dopravy ČR k legislativním úpravám a záměrům v oblasti skládkování. Svaz podporuje principy oběhového hospodářství. 

Jak se staví průmysl k nastavenému roku omezení skládkování, tedy roku 2024?
Svaz průmyslu a dopravy ČR se dlouhodobě věnuje odpadové legislativě a podporuje moderní oběhové hospodářství s postupným omezováním skládkování. Předcházení nebo ekonomicky smysluplné využití odpadů je prioritou Svazu i jeho členské základny. Dlouhodobě se ztotožňujeme s principy oběhového hospodářství a podporujeme smysluplné nastavení legislativního rámce. Ten by měl být v souladu s hierarchií nakládání s odpady a zároveň odpovídat reálným možnostem naší ekonomiky.

Průmyslové podniky v ČR v této oblasti prošly vývojem. Odpovědnost k životnímu prostředí je součástí korporátních strategií řady společností. Samy sledují vývoj evropské legislativy a přizpůsobují mu své procesy, aby minimalizovaly odpady ke skládkování. Druhotné suroviny, které tvoří velkou část průmyslových výstupů, se z valné většiny využívají a recyklují. Pouze minimum produktů průmyslu je skutečným odpadem, který se nedá dále využít.

V oblasti komunálních odpadů u nás recyklační průmysl prakticky neexistuje. V oběhovém hospodářství proto vidíme i obchodní příležitost pro tuzemské firmy. Důležité je konkrétní nastavení přechodného období, o kterém se chceme bavit, ale termín by se neměl posouvat. Naopak by měla být co nejdříve a co nejlépe připravena příslušná legislativa, která by vytvořila vhodné investiční prostředí v této oblasti, včetně navýšení skládkovacího poplatku. Ta už zde mohla být.

Je nutné dle průmyslu navýšit poplatky za ukládání odpadu na environmentálně nevyhovující skládky?
Nemyslíme si, že by se kvůli samotnému zákazu skládkování, navýší náklady na svoz komunálního odpadu. Díky tomu, že již před čtyřmi lety byl vyhlášen termín omezení skládkování, firmy začaly daleko více třídit a tím snížily objem směsného komunálního odpadu. Právě tím, že snížily množství odpadu, který nemá další využití. Recyklace tak šetří náklady. Zákaz se týká pouze recyklovatelných a využitelných odpadů, které teprve detailně specifikuje nový zákon ve vazbě na věcné a ekonomické možnosti. Ten bude také obsahovat nástroje, aby nebyly nadměrně ekonomicky zatěžovány obce, ty budou moci za určitých podmínek využít např. recyklační slevy.

Evropská legislativa požaduje po České republice modernizaci technologické základny celého nakládání s odpady (efektivnější třídění, recyklace, využití), což vyvolá potřebu nových investic.

Skládkování považujeme za přežitý způsob nakládání s odpady, kdy dochází k plýtvání materiály a energiemi. Je doprovázeno negativními dopady na životní prostředí, kdy dochází k úniku metanu do ovzduší, v horším případě ke kontaminaci podzemních vod a tedy zhoršení kvality života obyvatel v okolí skládek. V případě, že nelze materiály recyklovat, je vhodnější jejich energetické využití, které odpad zároveň hygienizuje a je vždy spojeno s instalací moderních technologií čištění spalin. Na skládkách má dle směrnice o oběhovém hospodářství končit pouze inertní materiál, který předtím prošel všemi stupni hierarchie nakládání s odpady.

Z výše uvedených důvodů tak Svaz dlouhodobě podporuje nastavení tohoto termínu zákazu a toto jasně deklaroval i na posledním jednání pracovní skupiny Oběhové hospodářství.

Zpracováno jako odpovědi na dotazy pro deník Průmyslová ekologie.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět