První číslo časopisu OPIK v roce 2020 je tu

Nové číslo OPIKu informuje o větší podpoře rodinných firem, nízkouhlíkových technologiích či problémech s definicí MSP.

Konzultační dny OP PIK

Dozvíte se také např., že i v roce 2020 budou pokračovat Konzultační dny OP PIK, které informují potenciální žadatele o novinkách i častých problémech při vyplňopvání žádostí. Harmonogram Konzultačních dnů je následující: 16. 1., 20. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6. 2020.

Podpora rodinných firem

Stěžejní úlohu při větší podpoře rodinných firem sehraje program ČMZRB EXPANZE, který běží v rámci OP PIK. Na nákup strojů, zařízení, licencí, software, nemovitostí, apod. budou moci rodinné firmy využít bezúročný úvěr od 650 tis. do 60 mil. Kč s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny na 4 roky. ČMZRB jim poskytne bezúročný úvěr do max. výše 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž na min. 20 % způsobilých výdajů budou muset využít úvěr od některého ze smluvních partnerů z řad komerčních bank a leasingových společností. Na tento úvěr jim ale ČMZRB poskytne příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč.
Ve chvíli, kdy rodinné firmě bude chybět dostatek vlastních zdrojů na zaručení investičního úvěru, nebo pokud bude potřebovat zafinancovat provozní výdaje, může od ČMZRB využít bankovní záruku, která jí usnadní cestu ke komerčnímu úvěru. Ta bude nově poskytována na úvěry v rozmezí od 1 do 40 mil. Kč, a to až do jejich 80 % výše, a s dobou ručení na 12 let.

Projetky mezinárodní spolupráce VaV IRASME

Dále se dozvíte, že do 26. března 2020 je otevřena 25. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Čeští účastníci zároveň musí podat projekt do VII. výzvy programu podpory Aplikace, kde příjem žádostí bude ukončen 15. ledna 2020.

Nízkouhlíkové technologie

V časopise najdete všechny informace o nové V. Výzvě Programu podpory nízkouhlíkové technologie (NUT), kterou vyhlásilo MPO, stejně jako o její míře a výši podpory. Výzva je jak pro malé a střední, tak pro velké firmy. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 6. ledna 2020.
V rámci programu podpory NUT se jedná o 3 samostatné výzvy pro následující aktivity:

  • a) Elektromobilita
  • b) Akumulace energie
  • c) Druhotné suroviny.

Problémy s definicí MSP

Jedním s nejčastějších problémů žadatelů při žádostech o udělení dotace je prokázání, že jsou opravdu malým či středním podnikem. To se řídí tzv. definicí MSP. Nový OPIK se tak pokouší osvětlit následující:

  • 1. Kdy nastává propojení podniků přes fyzickou osobu (FO)?
  • 2. co je považováno za společné jednání fyzických osob (FO)?
  • 3. Jak správně stanovit počet zaměstnanců podniku?
  • 4. Kdy podnik ztrácí status MSP?
  • 5. Jak v Prohlášení k MSP vyplnit údaje za partnerské a propojené podniky?

Kdo je ve střetu zájmů

V neposlední řadě se časopis snaží přiblíži v poslední době velmi diskutovanou a objektivně existující problematiku střetu zájmů.

Seznam všech čísel

Všechna čísla zpravodaje OPIK naleznete na webu MPO.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět