Opatření v oblasti energetiky a klimatu ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19 na průmyslové podniky v Česku

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyvíjí maximální úsilí v pomoci firmám i celému českému hospodářství překonat současnou obtížnou situaci. Firmy i celé ekonomiky se nyní musí plně orientovat na minimalizaci škod a na restart ekonomiky po krizi COVID-19, pro který bude zapotřebí zajistit dostatek finančních prostředků.

Jakkoli letos dojde k hlubokému propadu ekonomiky, příští rok by naopak měl být ve znamení vysokého růstu. Postupně se začnou vracet i nedávná velká témata, na která musí být český průmysl připraven a být u nich. Česká republika musí vyjednat a zabezpečit finanční prostředky pro posílení domácích inovací a pro investice.

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá návrh opatření v oblasti energetiky a klimatu, které mohou významně přispět ke zmírnění negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-19 na průmyslové podniky v České republice, aniž by ohrozily závazky v oblasti životního prostředí a měly negativní vliv na plnění klimaticko-energetických závazků ČR. Uvedená opatření jsou detailně popsána zde.

V systému EU ETS navrhujeme, aby snížená výroba v podnicích a snížené množství vypuštěných emisí v roce 2020 nesnížily bezplatnou alokaci povolenek po roce 2020.

V plánovaném zavedení kompenzace nepřímých nákladů EU ETS za rok 2020 a pro následující roky požadujeme, aby kompenzace nepřímých nákladů EU ETS byly bezpodmínečné.

Dočasné odložení požadavku na plnění závěrů o BAT umožní realizovat opatření nezbytná pro plnění nových limitů, která jsou z důvodu omezení dodavatelských řetězců a zejména omezení dostupnosti zahraničních pracovníků zpožděna. Tyto technologie jsou přitom nezbytné pro plnění nových emisních limitů a tedy i pro provoz samotného zařízení.

Současná situace neumožňuje plnohodnotně vykonávat některé povinnosti vyplývající z aktuálně platných integrovaných povolení. Navrhujeme proto dočasně zrušit tyto povinnosti. Jedno z opatření pro okamžité zlepšení cash flow provozovatelů navrhujeme pro rok 2020 zrušení platby měsíčních záloh na poplatky za znečišťování, který by byl zaplacen až v roce 2021 na základě podaného platebního přiznání. Stát by o žádné prostředky nepřišel a provozovatelům by se zlepšila finanční situace.

V kontextu dlouhodobých cílů v oblasti ochrany klimatu a iniciativy Zelené dohody pro Evropu Svaz průmyslu a dopravy sleduje zejména uvažované navýšení cíle EU pro rok 2030 v oblasti emisí skleníkových plynů ze současných platných 40 % na 50-55 %, které je součástí návrhu klimatického zákona. Navýšení cíle má být dosaženo úpravami legislativy, např. o EU ETS, směrnice o energetické účinnosti, směrnice o obnovitelných zdrojích energie či emisních cílů CO2 pro osobní automobily, které se týkají prakticky všech odvětví průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy požaduje v souladu s pozicí ČR odmítnutí navýšení stávajícího cíle EU pro rok 2030 v oblasti emisí skleníkových plynů a požadujeme po Evropské komisi vyhodnocení naplnění stávajících ambicí v rámci národních klimaticko-energetických plánů v kontextu aktuální situace a budoucí ekonomické recese. V souladu s pozicí ČR je nezbytné odmítnout posílení kompetence Evropské komise prostřednictvím delegovaných aktů při stanovování trajektorie po roce 2030. Svaz průmyslu a dopravy požaduje posun termínů harmonogramu veřejných konzultací projednávání předpisů a strategií pod Zelenou dohodou pro Evropu do doby, kdy se situace v EU stabilizuje a bude možné plné zapojení všech zúčastněných stran. V tomto ohledu považujeme za důležité zachovat alokaci finančních prostředků v Operačním programu Životního prostředí a programu Nová zelená úsporám na nové projekty například v oblasti úspor energie, nové projekty obnovitelných zdrojů energie či ochrany ovzduší.

Opatření k okamžitému řešení v krátkodobém horizontu:

  1. Dočasně odložit požadavek plnění závěrů o BAT
  2. Dočasně zrušit povinnosti vyplývající z aktuálně platných integrovaných povolení, které vzhledem k okolnostem není možné plnohodnotně vykonávat
  3. Zrušení platby záloh na poplatky za znečišťování pro rok 2020
  4. Zajistit dostatek separovaného odpadu - druhotných surovin pro zpracovatelský průmysl
  5. Zachovat alokace finančních prostředků pro úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Opatření k řešení ve střednědobém horizontu:

  1. Vyloučit vliv dopadů COVID-19 na bezplatnou alokaci povolenek v rámci systému EU ETS po roce 2020
  2. Analyzovat dopady krize na sektor automotive a jejich možnosti plnit povinnosti vyplývající z legislativy
  3. Zavedení a poskytování kompenzace nepřímých nákladů ohroženým sektorům
  4. V oblasti Zelené dohody pro Evropu v souladu s pozicí ČR odmítnout navýšení cíle EU pro rok 2030 v oblasti skleníkových plynů, odmítnout posílení kompetence Evropské komise prostřednictvím delegovaných aktů při stanovování trajektorie po roce 2030 a prosazovat posun termínů harmonogramu veřejných konzultací
kategorie Z hospodářské politiky
zpět