Technologická suverenita EU: Anonymní dotazník v rámci prací na odborné studii

Technologická suverenita EU je jedním z hlavních témat SPČR pro tento rok. Naší další aktivitou v této oblasti je zpracování odborné studie, kterou pro nás připravuje VŠB – Technická univerzita Ostrava.

V současnosti je jednou z klíčových aktivit EU posilování evropských high-tech inovací a technologií a zajištění si tak silného konkurenčního postavení na globálním trhu – obecně dosahování technologické suverenity. V širším kontextu lze úsilí o technologickou suverenitu EU vnímat jako snahu o získání vedoucí pozice ve výzkumu, vývoji a aplikacích nových průřezových technologií, které mají stěžejní význam pro ekonomickou transformaci evropského hospodářství. Jádrem regulativních návrhů EU je posílit konkurenceschopnost a suverenitu EU v digitálním prostoru, vůči dominantním subjektům v digitálním prostoru a zároveň zajistit ochranu práv občanů EU.

Schopnost EU a zúčastněných stran utvářet pravidla a normy upravující digitální technologie, jejich používání a společnosti, které je vyrábějí a provozují, je klíčová pro její strategickou autonomii. Zásadní otázkou bude, zda evropská pravidla – včetně mnoha nových digitálních předpisů, jejichž přijetí se očekává v příštích letech – budou zacházet s evropskými společnostmi příznivěji než se společnostmi ze zemí mimo EU, a budou je tak účinně diskriminovat.

Je důležité, aby se EU ve svém směřování k technologické suverenitě nevydala cestou protekcionistických opatření. Technologická suverenita musí být založena na hodnotách a důvěře, nikoliv na geografickém umístění sídla společnosti. Pro posuzování dopadu případného uzavírání se importu technologicky vyspělých produktů ze třetích zemí je důležité uvědomit si současný globální kontext. Evropa a západní svět již v řadě oborů nejsou technologicky nejvyspělejším místem na zemi. Čína je na srovnatelné nebo vyšší úrovni v oblasti telekomunikačních technologií. Tento stav je však do značné míry zapříčiněn přímou či nepřímou státní podporou čínských společností.

Cestou k technologické suverenitě EU jsou na jedné straně investice do výzkumu a vývoje v klíčových segmentech technologického vývoje a na straně druhé stimulace mezinárodní spolupráce při tvorbě standardů a pravidel pro bezpečné zavádění nových technologií a jejich využívání v souladu se základními evropskými hodnotami. Technologická suverenita tak nepředstavuje soběstačnost či izolovanost, ale naopak cestu k otevřenosti a mezinárodní spolupráci.

V této souvislosti prosíme o zapojení do výzkumu formou dotazníku, který je realizován v rámci prací na výše zmíněné odborné studii. Česká verze dotazníku je k dispozici zde, anglickou verzi naleznete zde.

Výzkum probíhá anonymně a získaná data nebudou poskytnuta třetím osobám. Získaná zjištění budou využita pro osvětové a vědecko-výzkumné účely. Vyhodnocení provedou samotní řešitelé výzkumného týmu.

Vyplnění dotazníku je možné do 6. 6. 2021 a nemělo by zabrat více než 5 minut.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět